Rekrutacja 2017

Nieopublikowany

 

 

Gratulujemy wszystkim uczniom, którzy zakwalifikowali się do naszej szkoły
zapraszamy w dniach 6-13 lipca z następującymi dokumentami:

 

1. oryginał świadectwa
2. oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum
3. kwestionariusz osobowy kandydata (w załączeniu)
4. deklarację wyboru przedmiotów (w załączeniu)

5. dwie fotografie podpisane imieniem, nazwiskiem i rokiem urodzenia.
6. kartę zdrowia

 

 

 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum:

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt 2  ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klas I branżowych szkół I stopnia określi Mazowiecki Kurator Oświaty do dnia 15 kwietnia 2017 r.