Pomoc socjalna

Nieopublikowany

STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
należy złożyć w szkole w terminie do 15 września 2016 r.
Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż 514 zł.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi
znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie
nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

Więcej informacji i wnioski znajdują się na stronie Biura Edukacji www.warszawa.edukacja.pl