K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 15.08.2017, zmieniona z powodu:
  Dodanie ogłoszenia o pracę na stanowisku Kierownik gospodarczy

  Rekrutacja i praca

  OGŁOSZENIE  O  NABORZE  STANOWISKO POMOCY KUCHENNEJ

  1. Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkół nr 77 - XXXV liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. B. Prusa ,  ul. Zwycięzców 7/9, 03-936 Warszawa                                          
  1. Stanowiska pracy:  pomoc kuchenna

  I. Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

  • Posiada wykształcenie co najmniej zawodowe najlepiej o profilu gastronomicznym,
  • doświadczenie na tym stanowisku
  • mile widziane doświadczenie w jednostkach oświatowych,
  • nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej     postępowanie karne.
  • posiada umiejętność pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów

  II. Zakres obowiązków

  • pomoc w przygotowywaniu posiłków dla dzieci w sposób zgodny z zasadami higieny oraz procedurami HACCP
  • codziennie utrzymuje w czystości kuchnię oraz pomieszczenia kuchenne
  • dba o powierzony sprzęt i mienie, odpowiada materialnie,
  • przestrzega zasad i przepisów BHP, ppoż, przepisów sanitarnych
  • wykonuje inne czynności wynikające z organizacji pracy
  • wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy placówki

  III. Wymagane dokumenty

  • CV - koniecznie numer telefonu do kontaktu ,
  • oświadczenie o niekaralności,
  • kserokopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno - epidemiologicznych lub zaświadczenia lekarskiego do celów sanitarno - epidemiologicznych i kserokopie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy na w/w stanowisku.
  • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych.

  IV.Termin i miejsce składania dokumentów:

  • Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w nieprzekraczalnym terminie  do 28.08.2017 r. w godzinach od 8:00 do 16:00 w siedzibie szkoły w  sekretariacie,  a także można  przesłać elektronicznie na adres: sekretariat@prus.edu.pl w temacie: pomoc kuchenna.

  V.Inne informacje

  • O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci będą poinformowani

  telefonicznie.

  • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 617-74-13 w.10..

   

  OGŁOSZENIE  O  NABORZE  NA  STANOWISKO  INTENDENTA

  1. Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkół nr 77 - XXXV liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. B. Prusa ,  ul. Zwycięzców 7/9, 03-936 Warszawa                                          
  1. Stanowiska pracy:  intendent
  2. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie wyższe lub średnie,
  • doświadczenie na tym stanowisku lub w pracy administracyjno-biurowej,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
  • mile widziane doświadczenie w jednostkach oświatowych,
  • nieposzlakowana opinia,
  • sprawna obsługa komputera ( Excel, Word),
  • znajomość przepisów HACCP i GHP,
  • znajomość i umiejętność stosowania na stanowisku pracy podstaw rachunkowości, księgowania,
  1. Wymagania dodatkowe:
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • samodzielność jak i umiejętność pracy w zespole,
  • terminowość, rzetelność i odpowiedzialność
  • komunikatywność i wysoka kultura osobista,
  • odpowiedzialność za realizację zadań.
  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku intendenta:
  • planowanie i systematyczne zaopatrywanie w żywność kuchni szkolnej
  • znajomość i stosowanie zasad żywienia i norm żywienia,
  • układanie jadłospisów zgodnie z normami żywieniowymi,
  • przestrzeganie zasad HACCP i GHP w szkole,
  • nadzór nad funkcjonowaniem kuchni: przygotowaniem, porcjowaniem posiłków, przestrzeganiem zasad higieny, w określonych sytuacjach uczestniczenie w przygotowaniu posiłków,
  •  przestrzeganie dziennej stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów  znajdujących się w magazynie oraz ich właściwe przechowywanie,
  • sporządzanie raportów żywieniowych,
  • prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora szkoły wynikających z organizacji pracy w placówce.
  1. Warunki pracy:
  • wymiar czasu pracy: 0,4 etatu,
  • termin rozpoczęcia pracy: 01.09. 2017 r.
  1. Wymagane dokumenty:
  • CV - koniecznie numer telefonu do kontaktu ,
  • oświadczenie o niekaralności,
  • kserokopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno - epidemiologicznych lub zaświadczenia lekarskiego do celów sanitarno - epidemiologicznych i kserokopie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy na w/w stanowisku.
  • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych.
  1. Termin i miejsce składania dokumentów:
  • Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w nieprzekraczalnym terminie  do 28.08.2017 r. w godzinach od 8:00 do 16:00 w siedzibie szkoły w  sekretariacie,  a także można  przesłać elektronicznie na adres: sekretariat@prus.edu.pl w temacie: intendent.
  • Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem: „Dotyczy zatrudnienia na stanowisko Intendent.
  1. Inne informacje
  • O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci będą poinformowani

  telefonicznie.

  • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 617-74-13 w.10..

   

  DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 77

  ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

  Nauczyciel matematyki

  Dane adresowe:

  Typ:

  Zespół szkół i placówek oświatowych

  nazwa szkoły/placówki:

  XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa

  miejscowość:

  WARSZAWA

  ulica:

  Zwycięzców

  nr domu:

  7/9

  kod pocztowy:

  03-936

  telefon:

  226177413

  email:

  sekretariat@prus.edu.pl


  Szczegóły dotyczące oferty:

  Przedmiot:

  matematyka

  Liczba godzin w tygodniu:

  18

  Wymiar zatrudnienia:

  Wakat

  Data dodania:

  2017-04-04

  Termin składania dokumentów:

  2017-04-30

     

  Opis oferty pracy:

  Od 01.09.2017 r zatrudnimy nauczyciela matematyki.

  Wymagane kwalifikacje:

  1. Wykształcenie wyższe, sudia kierunkowe

  2. Przygotowanie pedagogiczne

  3. Znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej podstawowym potwierdzona certyfikatem lub dyplomem uczelni

  Oferty prosimy wysyłać do 30.04.2017 r. na adres: sekretariat@prus.edu.pl lub

  składać osobiście w sekretariacie  XXXV LO im. Bolesława Prusa, ul. Zwycięzców 7/9

   

  DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 77

   

  ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze :

  specjalista ds. uczniowskich

   

  1. Wymagania niezbędne
  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie wyższe lub średnie,
  3. niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. znajomość obsługi komputera /Windows, pakiet Office, Internet/
  1. Wymagania dodatkowe
  1. umiejętność analitycznego myślenia,
  2. umiejętność współpracy w zespole,
  3. komunikatywność, samodzielność w działaniu, odporność na stres, zdolności negocjacyjne,
  4. znajomość wybranych zagadnień prawa oświatowego, dotyczących prowadzenia dokumentacji szkolnej,
  5. znajomość i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

  III.    Zakres zadań na stanowisku specjalista ds. uczniowskich:

  1. prowadzenie sekretariatu uczniowskiego w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt,
  2. wysyłanie korespondencji dotyczącej spraw uczniowskich,
  3. prowadzenie ewidencji i dokumentacji przebiegu nauczania tj. księgi ocen, arkuszy ocen, ksiąg absolwentów, ksiąg uczniów,
  4. prowadzenie i archiwizowanie ksiąg ocen uczniów,
  5. bieżące załatwianie spraw uczniowskich, a w szczególności:
   1. przygotowywanie i wydawanie legitymacji szkolnych i ich prolongata,
   2. przygotowywanie zaświadczeń na potrzeby różnych instytucji,
   3. występowanie o odpisy arkuszy ocen,
   4. przygotowywanie odpisów arkuszy ocen,
   5. drukowanie identyfikatorów,
   6. wypisywanie decyzji zwalniających z zajęć wf,
   7. drukowanie świadectw i gospodarowanie giloszami do świadectw,
   8. drukowanie arkuszy ocen uczniów,
  6. ochrona danych osobowych w systemie informatycznym i ręcznym,
   a w szczególności przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych oraz przeciwdziałanie w przypadku wykrycia naruszeń zabezpieczeń systemu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
  7. przestrzegania zasad określonych w instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym i ręcznym,
  8. przestrzegania zasad określonych w instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia danych osobowych,
  9. przetwarzanie danych osobowych w następujących zbiorach:

              Księga uczniów, Księga ewidencji dzieci, Teczki osobowe uczniów, Ewidencja wydanych

   legitymacji, Rejestr wydanych zaświadczeń, Zwolnienia lekarskie uczniów z wychowania

   fizycznego, Archiwum, Dziennik elektroniczny,

  1. wykonywanie prac kancelaryjnych i biurowych,
  2. obsługa urządzeń biurowych i poligraficznych,
  3. przyjmowanie i przechowywanie dokumentacji kandydatów do ZS nr 77
   w Warszawie, pomoc techniczna w pracach komisji rekrutacyjnej,
  4. prowadzenie ewidencji i dokumentacji świadectw ukończenia szkoły,
  5. dbałość o należyty porządek i ład na stanowisku pracy,
  6. dbałość o należyty stan techniczny urządzeń znajdujących się w  sekretariacie,
  7. przestrzeganie i nadzorowanie obiegu dokumentów szkolnych,
  8. przekazywanie akt do zakładowego archiwum,
  9. udzielanie informacji interesantom,
  10. rzetelne opracowywanie danych,
  11. przestrzeganie Regulaminu Pracy i przepisów bhp i p.poż. oraz Instrukcji kancelaryjnej,
  12. natychmiastowe zawiadamianie Dyrektora o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach,
  13. zachowania tajemnicy służbowej również po ustaniu zatrudnienia,
  14. wykonywanie doraźnych prac zlecanych przez Dyrektora szkoły,
  15. pomoc zastępcom dyrektora i nauczycielom przy organizacji egzaminów, pilotaży, sprawdzianów, 
  16. pomoc techniczna przy obsłudze i administrowaniu dziennika elektronicznego.
  1.  Warunki pracy na danym stanowisku
  1. wymiar zatrudnienia 1 etat -40h
  2. czas pracy : 8 godz. (8.00-16.00)
  3. stanowisko i wynagrodzenie: Specjalista ds. uczniowskich, zgodnie z grupą zaszeregowania
  4. miejsce pracy: Zespół Szkół nr 77, 03 – 396 Warszawa, ul. Zwycięzców 7/9
  1.  Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. kopie świadectw pracy,
  4. kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  5. kwestionariusz personalny kandydata,
  6. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
  7. kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
  8. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ),
  9. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów,
  10. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV, (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych. (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”
  11. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „NABÓR NA STNOWISKO: Specjalisty ds. uczniowskich w Zespole Szkół nr 77 w Warszawie” należy składać osobiście w siedzibie Zespołu Szkół Nr 77 w Warszawie (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Zespołu Szkół nr 77, ul. Zwycięzców 7/9, 03-396 Warszawa, w terminie do dnia 02.05.2016r. (liczy się data wpływu),
  12. Osoby, które spełnią wymagania niezbędne (formalne) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.
  13. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Zespole Szkół nr 77 w Warszawie oraz na stronie internetowej Zespołu.

   

  `

   

  DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 77

   

  ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze :

  specjalista ds. BHP

   

  1. Wymagania niezbędne
  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  3. bardzo dobra znajomość przepisów BHP i p. poż.,
  4. niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
  6. znajomość obsługi komputera /Windows, pakiet Office, Internet/
  1. Wymagania dodatkowe
  1. Ukończone szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników służby bhp.
  2. Umiejętność analitycznego myślenia.
  3. Umiejętność współpracy w zespole.
  4. Komunikatywność, samodzielność w działaniu, odporność na stres, zdolności negocjacyjne.
  5. Znajomość wybranych zagadnień prawa oświatowego, dotyczących warunków bhp w szkole.
  6. Znajomość i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
  1.  Zakres zadań na stanowisku specjalista ds. BHP:

  Do zadań specjalisty ds. bhp należy pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności:

  1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy ( bieżących i po przerwie w działalności oświatowej)
  2. prowadzenie kontroli w zakresie higieny i przeciwdziałania chorobom zawodowym (sprawdzanie ważności orzeczeń lekarskich pracowników, badań Sanepidu oraz aktualności szkoleń bhp).
  3. Prowadzenie instruktaży ogólnych i szkoleń w zakresie bhp pracowników szkoły;
  4. Nadzorowanie udzielania instruktaży stanowiskowych pracownikom obsługi;
  5. informowanie dyrektora i kierownika gospodarczego o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz występowanie z wnioskami zmierzającymi do eliminacji bądź ograniczania stwierdzonych zagrożeń;
  6. udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju placówki oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych, zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
  7. udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji placówki albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i w dokumentacji;
  8. udział w przekazywaniu do użytkowania:
   1. nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części,
   2. urządzeń i aparatury stwarzającej zagrożenia zawodowe oraz urządzeń mających  wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników i uczniów;
  9. sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
  10. dopilnowywanie aby gaśnice w odpowiednim czasie były konserwowane i naprawiane.
  11. udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  12. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;
  13. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków, w tym kierowanie pracą zespołu powypadkowego i prowadzenie dokumentacji powypadkowej.
  14. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych  i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
  15. doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  16. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;
  17. doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
  18. współpraca z zastępcami dyrektora, kierownikiem gospodarczym i sekretarzem szkoły  w zakresie organizowania   szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej   adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
  19. współpraca z laboratoriami środowiska pracy w zakresie organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz analizowanie wyników badań;
  20. współdziałanie z jednostkami służby medycyny pracy oraz lekarzami sprawującymi profilaktyczna opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;
  21. współdziałanie z organizacjami związkowymi przy podejmowaniu przez nie działań, mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;
  22. uczestniczenie w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zespołach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;
  23. inicjowanie i rozwijanie na terenie szkoły różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;
  24.  Warunki pracy na danym stanowisku
  25. wymiar zatrudnienia 0,25 etatu -10h
  26. czas pracy : w uzgodnieniu z dyrektorem
  27. stanowisko i wynagrodzenie: Specjalista ds. BHP, zgodnie z grupą zaszeregowania
  28. miejsce pracy: Zespół Szkół nr 77, 03 – 396 Warszawa, ul. Zwycięzców 7/9
  1.  Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny,
  3. kopie świadectw pracy
  4. kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  5. kwestionariusz personalny kandydata
  6. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
  7. kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
  8. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).
  9. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.
  10. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV, (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych. (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”
  11. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „NABÓR NA STNOWISKO: Specjalisty ds. BHP w Zespole Szkół nr 77 w Warszawie” należy składać osobiście w siedzibie Zespołu Szkół Nr 77 w Warszawie (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Zespołu Szkół nr 77, ul. Zwycięzców 7/9, 03-396 Warszawa, w terminie do dnia 15.03.2016r. (liczy się data wpływu)
  12. Osoby, które spełnią wymagania niezbędne (formalne) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.
  13. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Zespole Szkół nr 77 w Warszawie oraz na stronie internetowej Zespołu.

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Robert Michalski
  Publikacja dnia: 15.08.2017
  Podpisał: Robert Michalski
  Dokument z dnia: 15.08.2017
  Dokument oglądany razy: 4692
Zespół Szkół Nr 77 Warszawa