Statut  Gimnazjum
z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19
im. Bolesława Prusa
w Dzielnicy Warszawa – Praga Południe
 
Część I
Organizacja i organa Szkoły

Podstawa prawna:


1. .Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września1991 r. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami
2.Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm .
3.Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich Dz.U z 2008 r. Nr 145, poz. 917 b
4.Rozporządzenie MEN z 18 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach Dz.U. z 2008 r. Nr 72 , poz. 420
5.Uchwała Nr 172/2008 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2088 r. w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2008-2013 –„ Bezpieczna Szkoła”.
6.Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży Dz.U z 2008 r. Nr 175, poz. 1086
7.Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r, w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych Dz.U z 2008 r. Nr 173, poz. 1072
8.Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1
9.Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.Dz.U z 2009 r. Nr 4, poz. 17
10.Rozporządzenie MEN z dnia 6 stycznia 2009 r w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia Dz.U z 2009 r. Nr 4, poz. 18
11.Rozporządzenie MEN z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Dz.U. z 2009 r. Nr 23, poz/ 133
12.Rozporządzenie MEN z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkól do innych Dz.U z 2009 r. Nr 31 , poz. 208
13.Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli mniemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli Dz.U. z 2009 r. Nr 50. poz. 400
14.Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz.U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458
15.Rozporządzenie MEN z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U. z 2009 r. Nr 54, poz. 442
16.Rozporządzenie MEN z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Dz.U. z 2009 r Nr 58, poz. 475
17.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r.  w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej uczniom  na zakup podręczników
18.Uchwała Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „ Wyprawka szkolna”.
19.Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze fizycznej Dz.U. z 2009 r. Nr 97, poz. 801
20.Rozporządzenie MEN  z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku w szkole podręczników Dz.U. Z 2009 r. Nr 89, poz. 730
21.Rozporządzenie MEN z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne [przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania , działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji Dz.U. z 2009 r. Nr 116, poz. 977
22.Rozporządzenie MEN z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela oraz trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego 2009 r. Dz.U z 2009 r. Nr 123. poz. 1022
23.Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia.2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć WF Dz.U. Nr 136, poz. 1116
24.Rozporządzenie MEN z dnia 27 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Dz.U. z 2009 Nr 168, poz.1324
25.Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka. Dz.U. Nr 131, poz. 1079
26.Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia .2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa Dz.U. Nr 139,poz. 1131
27.Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz.U. Nr 139, poz. 1130
28.Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2009r. Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli Dz.U. Nr 131, poz. 1078
29.Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół, w których nie tworzy się rad rodziców Dz.U. Nr 132, poz. 1087
30.Rozporządzenie MEN z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, promocji i oceniania Dz.U. Nr 141, poz. 115
31.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zmianami
32.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizachji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 11
 
 Spis treści
 
ROZDZIAŁ I         INFORMACJE  OGÓLNE 
ROZDZIAŁ II       GŁÓWNE CELE I ZADANIA SZKOŁY 
ROZDZIAŁ III      SPOSOBY REALIZACJI  ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH  I WYCH.                                          SZKOŁY
ROZDZIAŁ IV      SZKOLNY SYSTEM WYCHOWANIA                    
ROZDZIAŁ V       ORGANY SZKOŁY 
ROZDZIAŁ VI      KOMPETENCJE  ORGANÓW SZKOŁY
ROZDZIAŁ VII    ORGANIZACJA SZKOŁY
ROZDZIAŁ VIII   SPOŁECZNOŚĆ  SZKOLNA
ROZDZIAŁ IX      PRAWA I  OBOWIĄZKI UCZNIA
ROZDZIAŁ  X     UCZNIOWIE SZKOŁY
ROZDZIAŁ X I     NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY   
ROZDZIAŁ XII    GOSPODARKA FINANSOWA
ROZDZIAŁ XIII   PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
 
ROZDZIAŁ I
INFORMACJE OGÓLNE

§ 1.

1. Zespół Szkół Nr 77 – Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie przy ulicy  Zwycięzców 7/9 zwane dalej „Szkołą” jest publiczną szkołą ponadpodstawową.
2. Gimnazjum jest szkołą z oddziałami dwujęzycznymi, do których zasady rekrutacji określają odrębne przepisy. Drugim językiem nauczania jest język angielski.
                                                     
 § 2.

Organem prowadzącym gimnazjum jest Miasto Stołeczne Warszawa.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
§ 3.

Gimnazjum działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późn. zm. ) oraz niniejszego statutu.
§ 4.

Szkoła realizuje swoje zadania dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze w toku 3.  letniego cyklu nauczania.
§ 5.

Nauczanie dwujęzyczne  jest realizowane w zakresie zajęć obowiązkowych z wyjątkiem języka polskiego, historii i geografii Polski.
                                                                      § 6.
1. Program nauczania języka angielskiego w oddziałach dwujęzycznych jest zmodyfikowany irozszerzony o wiedzę na temat historii kultury  oraz zagadnień społeczno – ekonomicznych związanych z krajami drugiego języka nauczania.
2. Propozycje zajęć z danego przedmiotu w języku polskim i języku angielskim ustala nauczyciel przedmiotu nauczanego dwujęzycznie.
 
ROZDZIAŁ II.
GŁÓWNE CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 7.

       Szkoła  realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych   na jej podstawie.
§ 8.

      Szkoła opracowała Misję Szkoły i model absolwenta. Stanowią one integralną cześć oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów Szkoły.  
 
§ 9.

MISJA SZKOŁY

We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej,  Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.
Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał uroczystości szkolnych, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo - wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalszy los.
Pracujemy z młodzieżą w oparciu o nowoczesne programy kształcenia ogólnego i stosujemy efektywne technologie nauczania, a także kształcenia.
Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.
Ściśle współdziałamy z rodzicami (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.

                                                                       § 10.

  Nasz absolwent to obywatel Europy XXI wieku, który:
a)    jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych,
b)    posługuje się sprawnie dwoma językami obcymi,
c)    wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne,
d)    wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów,
e)    jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.
§ 11.
  
Głównym celem i zadaniem Szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój młodzieży. 
        Cele i zadania Szkoły wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają Program Wychowawczy i Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska , o których mowa w odrębnych przepisach
       W szczególności  Szkoła:
1.    Umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej , zgodnie z aktualnym stanem nauki,  na wysokim poziomie merytorycznym określonym w dokumentacji programowej Szkoły;
2.    Zapewnia uczniom bogaty, autorski  program wychowawczy i stwarza środowisko wychowawcze sprzyjające rozwojowi własnych zainteresowań;
3.    Z  należytą troska dba o rozwój umysłowy, moralno - emocjonalny i fizyczny uczniów, miedzy innymi poprzez: organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, bogatej działalności  turystyczno- krajoznawczej;
4.     Stawia wysokie wymagania dotyczące kultury bycia;
5.   Przekazuje wiedzę i kształci umiejętności funkcjonowania w rodzinie i środowisku  państwie,  narodzie i społeczeństwie;
6.    Zapewnia uczniom poszanowanie  ich godności osobistej, wolności światopoglądowej i  wyznaniowej,
7.    Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
8.     Kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu,
9.     Przekazuje wiedzę o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze i środowisku naturalnym,
10.    Kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości: przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność, a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się, skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych
11.    Dostosowuje kierunki i treści kształcenia do wymagań rynku pracy oraz standardów i wymagań egzaminacyjnych,
12.    Upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony  środowiska,
13.    Umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych przedmiotów nauczania,
14.    Tworzy warunki umożliwiające nauczanie uczniom niepełnosprawnym,
15.    Umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, szacunku  dla tradycji, symboli narodowych,
16.    Zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym.
§ 12.

 Szkoła szczególną opieką otacza uczniów zdolnych.
             W szczególności:
1. Umożliwia uczniom wybitnie zdolnym realizacje indywidualnego  toku nauki zgodnie z odrębnymi przepisami
2. Organizuje zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad;
3. Nawiązuje współpracę ze szkołami wyższymi w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego;
4. Organizuje wewnętrzne konkursy wiedzy dla uczniów Szkoły;
 5. Stosuje motywacyjny system nagradzania uczniów osiągających wybitne sukcesy.
§ 13.

      Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania, stwarza warunki zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.
 
 
§ 14.
      Szkoła kładzie duży nacisk na realizację ścieżek międzyprzedmiotowych w różnych formach.  Nad ich realizacją czuwa koordynator ścieżek międzyprzedmiotowych.
§ 15.

1. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań  Szkoły. 
2. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 16.

    Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu.
ROZDZIAŁ III.
SPOSOBY  REALIZACJI   ZADAŃ  OPIEKUŃCZYCH  I WYCHOWAWCZYCH  SZKOŁY

§ 17.

 Każdy nauczyciel czynnie uczestniczy w podejmowanych przez Szkołę działaniach wychowawczych.
§ 18.

       Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece jednego lub dwojga nauczycieli, zwanych dalej  wychowawcą oddziału. Dyrektor Szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy  wychowawczej przez cały okres nauki.             
§ 19.

  Szkoła sprawuje opiekę pedagogiczną i zdrowotną nad uczniami w  formach:
1. Realizowanych przez wychowawcę oddziału, określonych w zadaniach wychowawcy oddziału; 
       2. Określonych w  obowiązkach  nauczycieli,  m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu uzdolnień i  zainteresowań,  w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych oraz indywidualizację procesu kształcenia;
3. Przewidzianych w zakresie obowiązków Dyrektora Szkoły;
4. Zawartych w szkolnym Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki.
5. Realizowanych przez zespół psychologiczno-pedagogiczny.
6. Wynikających z działalności gabinetu profilaktycznego medycyny szkolnej.
§ 20.

    Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo podczas trwania zajęć dydaktyczno - wychowawczych na  terenie jej  podległym oraz podczas zajęć organizowanych poza Szkołą, poprzez:
1.    Realizację przez nauczycieli zadań nauczycieli zapisanych w  niniejszym  Statucie oraz załącznikach do Statutu,
2.    Opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć dydaktycznych zgodnie z zasadami BHP
3.    Pełnienie dyżurów przez nauczycieli zgodnie z  zasadami zapisanymi w Regulaminie dyżurów, według harmonogramu pełnienia dyżurów ustalonego przez  nauczyciela wskazanego przez Dyrektora za zgodą Rady Pedagogicznej
4.    Przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy.
5.    Oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami.
6.    Obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny.
7.    Prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego . współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym.
8.    Uświadamianie uczniom zagrożeń ( agresja , przemoc , uzależnienia ) oraz konieczności dbania o własne zdrowie.
9.    Kontrolę obiektów należących do szkoły pod kątem zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania  z tych obiektów, jeżeli przerwa w działalności oświatowej szkoły trwa co najmniej 2 tygodnie .
10.    Umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji szkoły w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp.
11.    Oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały.
12.    Ogrodzenie terenu szkoły.
13.    Zabezpieczenia szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię.
14.    Dostosowanie sprzętu szkolnego do wymagań ergonomii.
15.    Odpowiednie zabezpieczenie przed swobodnym dostępem do budynku oraz pomieszczeń  
         do których jest wzbroniony dostęp osób nieuprawnionych.
16.    Zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń , których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.
17.    Zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach
        i wycieczkach poza teren Szkoły.
18.  Przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
19. Umożliwienie pozostawiania w Szkole wyposażenia dydaktycznego.
20. Objęcie budynku i terenu szkolnego nadzorem kamer.
§ 21.
 
     1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną i materialną:

        1) Nad uczniami  poprzez:
a) organizowanie spotkań z Dyrektorem Szkoły, 
b) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w celu  rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,
c) organizację zajęć i wycieczek integracyjnych,
d) pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowaną przez pedagoga lub psychologa szkolnego,
e) udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, lekarza,
f ) kierowanie do poradni specjalistycznej,
g) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej,
h) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji. 

2) Nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i  losowych poprzez:
    a) udzielanie pomocy materialnej w formach określonych w Regulaminie udzielania uczniom pomocy materialnej,
    b) występowanie o nagrody i stypendia  dla wybitnie uzdolnionych uczniów ,
c) dofinansowanie obiadów w stołówce szkolnej.
§ 22.

 1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:
1)  realizację przyjętego w Szkole Programu Profilaktyki;
2)  rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy;    
4)  działania opiekuńcze wychowawcy oddziału; 
5)  działania pedagoga i psychologa szkolnego;
6) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, a także z innymi instytucjami wspierającymi.
§ 23.

        Szkolny Program  Profilaktyki opracowuje na początku każdego roku szkolnego  zespół  powoływany przez Dyrektora Szkoły. Szkolny program profilaktyki  uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów i potrzeby środowiska. 
§ 24.

1.    Szkolny Program  Profilaktyki  uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia  roku szkolnego  Rada Rodziców  w porozumieniu  z Radą Pedagogiczną szkoły.  
2.    Jeżeli Rada Rodziców  w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie  Szkolnego Programu Profilaktyki , program ten ustala Dyrektor Szkoły z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
3.    Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
4.    Wychowawcy klas przedstawiają program uczniom i ich rodzicom w formie określonej przez Dyrektora.
§ 25.

Uczniowie i ich rodzice mogą korzystać z pomocy pedagoga i psychologa szkolnego.
1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega w szczególności na:
            1) diagnozowaniu środowiska ucznia,
            2)rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i            umożliwianiu ich zaspokojenia;
            3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;
            4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
            5) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
            6) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z        programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
            7) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów,                  
                nauczycieli i rodziców;
            8) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku  dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu    informacji w tym zakresie;
            9) wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa         oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
            10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse         edukacyjne ucznia;
            11)udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych      wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych          potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i  odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające        sprostanie tym wymaganiom;
            12) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
            13) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
            14) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 
2. Do zadań pedagoga należy w szczególności:
            1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn    niepowodzeń szkolnych;
            2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi     uzdolnieniami, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do    rozpoznawanych potrzeb;
            3) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów,     rodziców, nauczycieli;
            4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z        programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z      udziałem rodziców i opiekunów;
            5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z           programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;
            6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów,        rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i           zawodu, w przypadku, gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy;
            7) działanie ma rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom          znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 
3. Do zadań psychologa należy w szczególności:
            1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym       diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;
            2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia,     określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym działań         profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i    nauczycieli;
            3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno –  pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
            4) zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu;
            5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom  zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku     szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
            6) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów       problemowo – zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego    szkoły i programu profilaktyki.
 
§ 26.

Organizacja pracy pedagoga ( psychologa szkolnego ):
             W celu realizacji zadań zawartych w § 25  pedagog ( psycholog szkolny ) między innymi:
1.    Jest przewodniczącym zespołu powołanego przez Dyrektora do opracowania szkolnego Programu Profilaktyki
2.    Posiada roczny plan pracy wynikający z niniejszych wytycznych, uwzględniający konkretne potrzeby  opiekuńczo-wychowawcze Szkoły i środowiska.
3.   Zapewnia w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim zarówno uczniów, jak i   ich  rodziców.
       4.    Współpracuje na bieżąco ze wszystkimi organami Szkoły i służbą zdrowia w rozwiązywaniu pojawiających się  problemów opiekuńczo-wychowawczych .
5.    Współdziała z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi i innymi organizacjami i instytucjami w  środowisku, zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.
6.    Składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdanie dotyczące trudności wychowawczych  występujących wśród uczniów Szkoły oraz podjętych działań.
7.   Prowadzi następującą dokumentacje:
            1)  dziennik pracy, w którym rejestruje się podjęte działania;
            2)   ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej;
            3)  ewidencję uczniów z opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się.
§ 27.

 Szkoła wspiera wszystkie akcje charytatywne, które zostały podjęte z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego i innych organów Szkoły. 
§ 28.

1. Każdy uczeń ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych  wypadków.
2.   Szkoła pomaga uczniom w zawieraniu umów na początku każdego roku szkolnego, przedstawiając  możliwość ubezpieczenia zbiorowego w jednym, wybranym towarzystwie.
§ 29.

         Obowiązkiem wszystkich uczniów i nauczycieli Szkoły jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia  podczas wyjazdów zagranicznych.
            
ROZDZIAŁ IV.
SZKOLNY  SYSTEM  WYCHOWANIA  

§ 30.

    Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje  i uchwala  w porozumieniu z Radą Rodziców szczegółowy Program Wychowawczy na dany rok szkolny obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów  z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i wniosków z nadzoru pedagogicznego. 
§ 31.

    Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują  je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników Szkoły. Program wychowawczy Szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.
 
§ 32.

   Kluczem do działalności wychowawczej Szkoły jest oferta skierowana do uczniów oraz rodziców zawarta   w Misji Szkoły. Warunkiem odniesienia sukcesu w realizacji  działań wychowawczych Szkoły jest zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli.
§ 33.

1. Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na celu przygotować ucznia do:
1) pracy nad sobą;
2) bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;
  3) bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak: odpowiedzialność, samodzielność, odwaga, kultura osobista, uczciwość , dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie godności i praw innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja;
4)   rozwoju samorządności;
5)   dbałości o wypracowane tradycje: oddziału, Szkoły i środowiska, państwowej i narodowej;
6)  budowania poczucia przynależności i więzi ze Szkołą;
7)  tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły akceptowane i
    respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.
 
§ 34.

      Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym Szkoły. Preferuje się następujące postawy  będące kanonem zachowań ucznia. 
Uczeń:
1.  Zna i akceptuje działania wychowawcze Szkoły.
2. Szanuje oraz akceptuje siebie i innych.
3. Umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, oddziale, społeczności szkolnej, lokalnej, demokratycznym  państwie oraz  świecie.
4.  Zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem społeczeństwa,  Polakiem i Europejczykiem.
5. Posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie wartości, określania  celów i dokonywania wyborów.
6. Jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje,
7.  Zna, rozumie i realizuje w życiu:
1) zasady kultury bycia;
2) zasady skutecznego komunikowania się;
3) zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy;
4) akceptowany społecznie system wartości
8.  Chce i umie dążyć do  realizacji własnych zamierzeń.
9.  Umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych.
10. Jest otwarty na zdobywanie wiedzy.
§ 35.

1.   W oparciu o Program Wychowawczy Szkoły, Program Profilaktyki, priorytety MEN i Mazowieckiego Kuratora Oświaty  ujęte w planie nadzoru Dyrektora Szkoły zespoły wychowawców (wychowawcy oddziałów) opracowują oddziałowe plany  wychowawcze na dany rok szkolny. Plan wychowawczy oddziału powinien uwzględniać następujące zagadnienia:
1) Poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości;
2) Przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby;
3) Wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem;
4) Pomoc w tworzeniu systemu wartości;
5) Strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie:
            a) adaptacja.
            b) integracja,
            c) przydział ról,
            d) wewnątrzoddziałowy system norm postępowania,
            e) określenie praw i obowiązków w oddziale, szkole,
            f) kronika oddziałowa, strona internetowa itp.
 6) Budowanie wizerunku oddziału i więzi pomiędzy wychowankami:
            a) wspólne uroczystości oddziałowe, szkolne, obozy naukowe, sportowe,
            b) edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna,
            c) kierowanie zespołem oddziałowym na zasadzie włączania do udziału w             podejmowaniu decyzji rodziców  uczniów,
            d) wspólne narady wychowawcze,
            e) tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań oddziału,
            f) aktywny udział oddziału w pracach na rzecz  Szkoły i środowiska,
            g) szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron oddziału” .
 7) Strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne.
 8) Promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych z ochroną zdrowia.
 9)Preorientacja zawodowa. 
 
ROZDZIAŁ V
ORGANY SZKOŁY

§ 36.

Organami Szkoły są:
1.    Dyrektor Zespołu Szkół,
2.    Rada Pedagogiczna 
3.    Rada Rodziców  Zespołu Szkół Nr 77
4.    Samorząd Uczniowski ( SU ) odrębny dla każdej szkoły wchodzącej  w skład zespołu,
 
§ 37.

1.  W Gimnazjum powołuje się:   
1)    Rzecznika Praw Ucznia;
2)    Oddziałowe  Rady Rodziców;
3)    Zastępcę Dyrektora,
4)    Koordynatora ds. Bezpieczeństwa ( dla Z.Sz. Nr 77 )

§ 38.

        Każdy z wymienionych w § 36 organów działa zgodnie z Ustawą, a nadto organy kolegialne funkcjonują  według odrębnych regulaminów uchwalanych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze  Statutem Szkoły.
 
 
§ 39.

    Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poszczególnych organów Szkoły organizuje Dyrektor Szkoły.
§ 40.

Kompetencje poszczególnych organów Szkoły zawarte zostały w rozdziale Kompetencje organów Szkoły lub w Regulaminach, które są załącznikami do niniejszego Statutu.
§ 41.

1.    Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania  Szkoły, tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
1)    Zastępcy Dyrektora,
2)    kierownika administracyjno-gospodarczego.
2.    Dyrektor Szkoły powołuje i odwołuje Zastępcę Dyrektora, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców.
 3.    Dla stanowisk kierowniczych wymienionych w ust. 1 dyrektor Szkoły opracowuje szczegółowe przydziały  czynności (zadań,  uprawnień i odpowiedzialności) zgodnie z potrzebami i organizacją  Szkoły.
ROZDZIAŁ VI
KOMPETENCJE  ORGANÓW SZKOŁY

§ 42.

 Dyrektor Szkoły:
1.    Kieruje Szkołą jako jednostką organizacyjną samorządu dzielnicowego;
2.    Jest osobą działająca w imieniu pracodawcy;
3.    Jest przełożonym wszystkich pracowników;
4.    Jest organem nadzoru pedagogicznego;
5.    Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
6.    Wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym przez ustawę.
§ 43.

Kompetencje i zadania Dyrektora Szkoły.
Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora Szkoły określa Ustawa i inne przepisy szczegółowe.
Dyrektor Szkoły w szczególności:
1)    Kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w Szkole
2)    Sprawuje opiekę nad uczniami
3)    Współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami uczniów, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim
4)    Odpowiada za właściwa organizację egzaminów
5)    Zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom
6)    Stwarza warunki działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji
7)    Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły
8)    Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne, a w szczególności dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria; opracowuje regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnia pracowników samorządowych zgodnie z odrębnymi przepisami,
9)    Ponadto Dyrektor Szkoły prowadzi działalność wychowawczą i opiekuńczą, lub dydaktyczną w wymiarze ustalonym dla Dyrektora Szkoły, współpracuje z organem prowadzącym Szkołę, reprezentuje Szkołę na zewnętrz, wykonuje inne zadania wynikające z bieżącej  działalności Szkoły.
10) Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej,
11) Dba o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli,
12) Podaje do publicznej wiadomości do 15 czerwca szkolny zestaw podręczników na następny rok szkolny,
13) W porozumieniu z organem prowadzącym organizuje 0
 nauczanie indywidualne dla ucznia posiadającego orzeczenie o takiej potrzebie.
14) Dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania po pozytywnym zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną,
15) Występuje do dyrektora OKE z wnioskiem o umożliwienie uczniowi przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym ze względów zdrowotnych lub losowych,
16) Inspiruje nauczycieli do wprowadzania innowacji pedagogicznych i wychowawczych,
17) Opracowuje ofertę realizacji w Szkole dwóch godzin wf w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną,
18) Sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami i dwa razy w ciągu roku przedkłada Radzie Pedagogicznej stosowne wnioski,
19) Zwalnia uczniów z zajęć wf, informatyki, technologii informatycznej i drugiego języka obcego w oparciu o odrębne przepisy,
20) Udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki,
21) Przedkłada radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu w roku szkolnego ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,
22)Przedstawia do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
23)Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci.
24)opracowuje oferty realizacji w szkole dwóch godzin wychowania fizycznego w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców,
25)powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzianów wiadomości i umiejętności na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
26)w porozumieniu z Radą pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego realizowanego przez uczniów gimnazjum,
27) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
§ 44.

Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Szkoły. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
§ 45.

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
 
 
§ 46.

W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział , z głosem doradczym , osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek Rady Pedagogicznej , w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie działalności dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.
§ 47.

Kompetencje Rady Pedagogicznej
1.  Rada Pedagogiczna Szkoły   w ramach kompetencji stanowiących:
            1)    planuje i organizuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
            2)    opracowuje w porozumieniu z Radą Rodziców Program Wychowawczy i      Program Profilaktyki,
            3)    zatwierdza plan pracy Szkoły na każdy rok szkolny
           4)    podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i  promocji uczniów;
            5)    podejmuje uchwały w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w         Szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców
            6)    podejmuje uchwały w sprawach wniosków o przeniesienie ucznia do innej szkoły i    skreślenie z listy uczniów ucznia nie objętego obowiązkiem szkolnym;
            7)    ustala  organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły i zatwierdza           plan WDN;
            8)    Przygotowuje projekt Statutu  Szkoły, jego zmian i nowelizacji oraz uchwala Statut i inne regulaminy.

2.   Rada Pedagogiczna  w ramach kompetencji opiniujących:
            1)    opiniuje organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i         pozalekcyjnych,
            2)    opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i  innych wyróżnień,
            3)    opiniuje propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom  stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych     zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
            4)    opiniuje projekt finansowy Szkoły,
            5)    opiniuje przedłużenie powierzenia funkcji dyrektora , powierzenia funkcji       wicedyrektora i innych funkcji kierowniczych w Szkole,
            6)    opiniuje  kryteria oceny pracy nauczyciela ,
            7)    opiniuje kryteria przyznawania nauczycielom  dodatków motywacyjnych ,
            8)     opiniuje podjęcie działalności w Szkole przez stowarzyszenia, wolontariuszy i           inne organizacje , których celem statutowym jest działalność dydaktyczna,       wychowawcza i opiekuńcza na rzecz Szkoły,
            9)    opiniuje wysokość stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe,
            10)    opiniuje średnią ocen kwalifikującą ucznia do otrzymania stypendium za wyniki      w nauce lub osiągnięcia sportowe,
            11) opiniuje formy realizacji dwóch godzin wf.
            12) opiniuje programy nauczania z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem    do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły.
           
 3.  Ponadto Rada Pedagogiczna ;
            1)    może wystąpić z wnioskiem o odwołanie  Dyrektora ze stanowiska. Organ     uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie         wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od           otrzymania wniosku,
            2)    uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły,
            3)    ocenia z własnej inicjatywy sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do       Dyrektora Szkoły lub organu prowadzącego Szkołę, w szczególności może to dotyczyć    organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,
            4)    uczestniczy w tworzeniu WDN- Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli,
            5)    występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły w sprawach doskonalenia organizacji    nauczania i wychowania ,
            6)     ustala regulamin swojej działalności.
            7) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy,
§ 48.

    Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów , po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego Szkołę,  Rady Rodziców,  albo co najmniej  1/3 członków Rady Pedagogicznej.
§ 49.

     Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady Pedagogicznej  są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
§ 50.

       Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny  uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę. Rozstrzygniecie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
§ 51.

        Zebrania RP  są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą  naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
§ 52.

1.    W Szkole działa Rada Rodziców wspólna dla Zespołu Szkół Nr 77.
2.    Rada Rodziców jest organem Szkoły.
3.    Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców  uczniów przed innymi organami szkoły.

§ 53.

W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych.
§ 54.

1.  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności , w którym określa szczegółowo:
            1)    wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
            2)    szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Oddziałowych Rad Rodziców,         wyborów reprezentantów do Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców,
            3)    zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
            2.  Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego Statutu.
§ 55.

  Kompetencje Rady Rodziców:

1) Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną :
            a)    Program Wychowawczy Szkoły obejmujący wszystkie realizowane przez        nauczycieli treści i działania  o charakterze wychowawczym kierowane do uczniów,
            b)    Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb    danego środowiska , obejmujący wszystkie treści i działania  o charakterze          profilaktycznym kierowane do uczniów , rodziców i nauczycieli.

2)  Rada Rodziców opiniuje :
            a)    projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,
            b)    program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w         Szkole ,
            c)    podjęcie działalności przez organizacje i stowarzyszenia na terenie Szkoły
            d)pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres        stażu,
            e) Formy realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego,
           
 3)W uzgodnieniu z Radą Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu, dyrektor ustala wzór jednolitego stroju.
4) Szczegółowe zadania i kompetencje Rady Rodziców zostały ujęte w Regulaminie Rady Rodziców
§ 56.

1. Kompetencje Oddziałowych Rad Rodziców.
     Oddziałowe Rady Rodziców :
1)    zatwierdzają plan pracy wychowawczej dla danego oddziału na pierwszym zebraniu rodziców,
2)    wspierają wychowawców oddziału w realizacji programu wychowawczego i w rozwiązywaniu problemów danego oddziału,
3)    reprezentują wszystkich rodziców danego oddziału przed innymi organami Szkoły,
4)    występują z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy oddziału w przypadku jednomyślności wśród wszystkich rodziców uczniów danego oddziału,
5)    występują do Dyrektora Szkoły z wnioskami o wzbogacenie lub zmianę organizacji procesu dydaktycznego w danym oddziale,
6)    uczestniczą w walnych zebraniach wszystkich Oddziałowych Rad Rodziców.
 
 
§ 57.

       Rada Rodziców współpracuje z pozostałymi organami Szkoły zgodnie z Zasadami Współpracy Organów Szkoły.
§ 58.

    W Szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem .
§ 59.

     Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Jednym z organów Samorządu jest Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
§ 60.

1. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:
Samorząd  Uczniowski ma prawo do:
1)    przedstawienia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach Szkoły;
2)    zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
3)    organizacji życia szkolnego, z zachowaniem właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym  a możliwością rozwijania i zaspakajania zainteresowań i potrzeb uczniów;
4)     redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5)    organizowania apeli szkolnych w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności;
6)    organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;
7)    wnioskowania do Dyrektora Szkoły w sprawie powołania określonego nauczyciela na opiekuna Samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej,
8)    zgłaszania uczniów do nagród i wyróżnień ;
9)    występowania z wnioskami o pomoc materialną uczniom ;
10)    udziału przedstawicieli Samorządu z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców dotyczących spraw wychowania i opieki;
11)    wyrażania opinii o wprowadzeniu ( zniesieniu) w szkole obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju;
12)    składania  wniosków  do Dyrektora o wprowadzenie ( zniesienie) obowiązku noszenia prze uczniów jednolitego stroju.
§ 61.
 
W  Szkole działa Rzecznik Praw Ucznia 

1.     Rzecznika Praw Ucznia wybiera Samorząd Uczniowski w trybie określonym w Regulaminie stanowiącym załącznik do Statutu.
2.    Czas kadencji Rzecznika Praw Ucznia jest  określony w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego.
3.    Rzecznik Praw Ucznia pełni swoją funkcję społecznie.
4.    Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązującego prawa i Statutu;
5.    Rzecznik Praw Ucznia może występować w imieniu uczniów, chroniąc ich prawa oraz podejmować się mediacji we wszelkich spornych sprawach miedzy uczniami a nauczycielami lub Dyrekcją Szkoły. Szczegółowe zadania Rzecznika zawiera Regulamin będący załącznikiem do Statutu Szkoły
§ 62.

W Szkole powoływany jest koordynator ds. bezpieczeństwa.
Obowiązki i kompetencje koordynatora ds. bezpieczeństwa  ujęte w Regulaminie stanowią załącznik do Statutu.

§ 63.

Zasady współpracy organów Szkoły:
1.    Wszystkie organy Szkoły  współpracują w duchu  porozumienia i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji .
2.    Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone nie później niż do końca września . Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi Szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi Szkoły.
3.    Każdy organ, po analizie planów działania pozostałych organów , może włączyć się do rozwiązywania konkretnych zadań , proponując swoja opinię lub stanowisko w danej sprawie , nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
4.    Organy Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
5.    Organy  Szkoły podejmują  w ramach ich kompetencji stanowiących uchwały,
6.    Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoje reprezentacje : Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
7.    Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej na protokołowanych posiedzeniach tych organów.
8.    Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu plenarnym , a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.
9.    Rodzice i nauczyciele współdziałają  ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Współpraca nauczycieli z rodzicami odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Statucie.
10. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem drogi służbowej.
§ 64.

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Szkoły :
1.    Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między organami Szkoły oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć należy do Dyrektora Szkoły lub powołanej przez niego komisji.

ROZDZIAŁ VII
ORGANIZACJA SZKOŁY
§ 65.

 Forma organizacyjna Szkoły
1.    Zespół Szkół  Nr 77- Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 19 im. Bolesława Prusa jest jednostką budżetową.
2.    Zasady finansowania działań Szkoły regulują odrębne przepisy.
§ 66.

 Formy pracy dydaktycznej i wychowawczej
 1. Szkoła realizuje cele i zadania statutowe z wykorzystaniem wszystkich  dostępnych form pracy z uczniem, osiągnięć    nowoczesnej dydaktyki, uwzględniając tradycje Szkoły.  
 2. Właściwy dobór różnorodnych form pracy na poszczególnych etapach edukacyjnych jest podstawą  wszechstronnego i efektywnego kształcenia w Szkole.
 3. Zajęcia w Szkole prowadzone są:
            1) w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. W wyjątkowych             przypadkach  dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60          minut i dłużej, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym           rozkładzie zajęć;
            2)    w strukturach grupowych i w miarę potrzeb międzyoddziałowych: zajęcia z  języków obcych (na podstawie testów kompetencji), religii, etyki, wf
            3)    w toku nauczania indywidualnego;
            4)    w układzie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia     wyrównawcze, inne w miarę potrzeb, np. przygotowujące do egzaminów           zewnętrznych;
            5)    w systemie wyjazdowym o charakterze oddziałowym i ponadoddziałowym : obozy    naukowe, wycieczki  turystyczne i krajoznawcze, zielone szkoły, wymiany       międzynarodowe i inne wyjazdy zagraniczne;
            6)    w innych formach zajęć edukacyjnych;
4.Przerwy lekcyjne trwają 10 minut,  w tym dwie  20 minut.
5.Organizacja zajęć w strukturach międzyoddziałowych, oganizacja zajęć w ramach indywidualnego toku nauki zostały opisane w niniejszym Statucie;
 6. Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Rodziców może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć niewymienione w pkt. 3
 7.  W Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest działalność  wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej   i opiekuńczej Szkoły.  Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których  mowa, wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej  opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
§ 67.

      W Szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami  prawnymi, związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników Szkoły.
§ 68.
 Formy współpracy Szkoły z rodzicami
             1) Współpraca Dyrektora Szkoły z rodzicami.
a) zapoznawanie rodziców z. organizacją  Szkoły,  zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi,  wychowawczymi i opiekuńczymi na  zebraniach   informacyjnych,
b) udział Dyrektora Szkoły w zebraniach Rady Rodziców — informowanie o bieżących problemach  Szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy Szkoły,
c) przekazywanie za pośrednictwem wychowawców oddziałów informacji o wynikach pracy dydaktycznej,  wychowawczej i opiekuńczej podczas  spotkań z rodzicami,
  d ) rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich podczas dyżurów.                      
              2) Współdziałanie w zakresie:
a) doskonalenia organizacji pracy Szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego,
b) poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia Szkoły,
c) zapewnienia pomocy materialnej dla uczniów.
              3) Wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek dotyczących pracy z uczniami            
a) za pośrednictwem Oddziałowych Rad Rodziców,
b) za pośrednictwem Rady Rodziców.
            4) Zebrania wychowawców z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez Dyrektora Szkoły):
 a) wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej oddziału i Szkoły,
 b) zapoznawanie z wewnątrzszkolnym prawem oświatowym,
c) współtworzenie planu wychowawczego,
d) przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych,                      e) wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji rodziców,  
    współtworzenie  zadań wychowawczych i profilaktycznych do realizacji w danej klasie,      f) zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami usprawiedliwiania  nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych ,                                      g)spotkania z nauczycielami uczącymi klasę, zaproszonymi osobami, przedstawicielami dyrekcji, Rady Rodziców,
h) zapraszanie rodziców do udziału w uroczystościach  szkolnych, spotkaniach okolicznościowych, imprezach i wyjazdach klasowych,                                                              i) omawianie innych spraw dotyczących uczniów i Szkoły.
         2) Indywidualne kontakty:                                                                                                a)  rozmowy indywidualne wychowawcy z rodzicami uczniów, nawiązanie kontaktów, poznanie środowiska  rodzinnego, stanu zdrowia ucznia, jego możliwości  i problemów,
b)  kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów mających trudności  w nauce lub sprawiających  problemy wychowawcze ( rozmowy telefoniczne, korespondencję, przekazywanie informacji przez nauczycieli  w zeszytach   przedmiotowych,
c) odbywające się w uzgodnionym terminie rozmowy indywidualne z rodzicami, mające na celu rozwiązanie  problemów uczniów, umożliwiające w miarę potrzeb zasięgniecie informacji o stanie zdrowia dziecka, jego  możliwościach i problemach, środowisku rodzinnym,
d) udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej – współpraca z pedagogiem i psycholog szkolnym, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, , kierowanie ( za zgodą rodziców)do Poradni Psychologiczno-  Pedagogicznej,
e) obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji z nauczycielami,
 o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych  według warunków określonych w  WZO.
§ 69.

Obowiązki rodziców wobec dziecka i szkoły określa Ustawa o systemie oświaty i Statut Szkoły. Do podstawowych obowiązków rodziców ucznia należy:
1)    zapewnienie regularnego uczęszczania ucznia na zajęcia lekcyjne,
2)    zapewnienie uczniowi warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,
3)    systematyczny kontakt z wychowawcą oddziału,
§ 70.

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii  zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 
2.Okresy, na które dzieli się rok szkolny, opisane są w WZO.
 
§ 71.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz  organizacyjny zespołu szkół  opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie planu nauczania oraz planu  finansowego Zespołu. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący Szkołę. 
2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły łącznie z liczbą  stanowisk kierowniczych, ogólną liczbą godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin  przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań, i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków  przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.
§ 72.

1. Dyrektor Szkoły opracowuje wieloletni plan WDN  - Wewnątrzszkolnego Doskonalenia  Nauczycieli 
2. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń WDN  Dyrektor Szkoły powołuje szkolnego lidera WDN .
§ 73.

    Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych, zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza   organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
§ 74.

     Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ilości uczniów odbywających zajęcia   w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny Szkoły powinien być tworzony z uwzględnieniem tych przepisów.
§ 75.

Nauczanie w zespołach międzyoddziałowych i zajęcia o strukturze ponadklasowej.
1. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych o strukturze  międzyoddziałowej.
2. Zajęcia, o których mowa w punkcie 1 mogą mieć różne formy - w szczególności mogą dotyczyć  przeprowadzenia zajęć edukacyjnych z jednego przedmiotu w strukturze ponadoddziałowej lub mogą  dotyczyć np. organizacji wyjazdu o takiej strukturze.
3. W każdym przypadku organizacji zajęć o strukturze międzyoddziałowej Dyrektor Szkoły lub upoważniony  Zastępca Dyrektora powołują koordynatora zajęć.
4. Zadaniem koordynatora jest w szczególności:
a) opracowanie szczegółowych zasad funkcjonowania danej formy zajęć międzyoddziałowych w   warunkach organizacyjnych Szkoły;
b) bieżąca kontrola realizacji zajęć;
c) prowadzenie poprawnej dokumentacji zajęć w ramach danej formy zajęć;
d) współpraca z wychowawcami klas biorących udział w zajęciach międzyoddziałowych.
5. W przypadku organizacji międzyoddziałowych zajęć edukacyjnych lekcyjnych i pozalekcyjnych  koordynatorem tej formy jest Zastępca Dyrektora.
6. W przypadku wyjazdów o strukturze ponadoddziałowej koordynatorem jest kierownik wycieczki.
 
§ 76.

1. Działalność innowacyjna i eksperymentalna
         1) W Szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne;
         2) Uchwałę  w  sprawie  wprowadzenia  innowacji  w  Szkole  podejmuje  Rada  Pedagogiczna  po  uzyskaniu  zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;
         3) Przed  rozpoczęciem  prowadzenia  zajęć,  o  których  mowa  w  pkt.  1, nauczyciel  przedstawia Dyrektorowi Szkoły program zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych;
         4) W  szczególności  w  Szkole  mogą  być  prowadzone  zajęcia  w  ramach  indywidualnego  toku  nauki  i indywidualnego programu nauki.  Szczegóły organizacji takich zajęć zawiera Regulamin ITN  i ITU  zatwierdzany   przez Plenarną Radę Pedagogiczną.
 
§ 77.

 Organizacja zajęć wyjazdowych opisana jest w Regulaminie Wycieczek.
§ 78.

 Praktyki studenckie
1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego  porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub - za jego zgodą – poszczególnymi  nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada wicedyrektor Szkoły.
 
§ 79.
 
1.    W Szkole działa biblioteka i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej  ( ICIM), jej zadania i Regulamin  są załącznikiem do tego Statutu.

§ 80.

Zespoły pracujące w Szkole i zasady ich pracy. 
1. W Szkole działają następujące zespoły nauczycielskie: oddziałowe, wychowawcze, przedmiotowe,  problemowo – zadaniowe.
2. Wszystkie zebrania zespołów są protokołowane.
3. Plany działania wszystkich zespołów powinny być opracowane do końca września, a dokumenty  przekazane Dyrektorowi Szkoły.
 
§ 81.

Zespoły oddziałowe.
 1. Liczba zespołów oddziałowych jest równa ilości oddziałów w danym roku szkolnym. Zespół tworzą  nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale.
 2. Zadania zespołu to:
1)  ustalenie sposobów realizacji programów nauczania dla danego oddziału z uwzględnieniem ścieżek edukacyjnych oraz ewentualnego ich modyfikowania w razie potrzeby;
2) korelowanie treści programowych przedmiotów, bloków i ścieżek edukacyjnych w trakcie realizacji i  porozumiewanie się co do wymagań oraz organizowanie mierzenia osiągnięć uczniów;
3)  uzgodnienie harmonogramu prac kontrolnych z poszczególnych przedmiotów w danym semestrze  (nie więcej niż dwie prace w tygodniu);
4) wnioskowanie do Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej w sprawach pedagogicznych, opiekuńczych  i profilaktycznych.
3. Zebrania zwoływane są w miarę potrzeb na wniosek wychowawcy, nauczycieli uczących dany oddział, pedagoga (psychologa), Dyrektora Szkoły.
4. Pracą zespołu kieruje wychowawca klasy.   
§ 82.

Zespoły wychowawcze. 
1. W skład zespołów wychowawczych wchodzą wychowawcy oddziałów danego rocznika. Członkowie zespołu  wychowawczego wybierają spośród siebie przewodniczącego, zaś koordynatorem wszelkich  działań jest    pedagog   szkolny.
2. Zadania zespołu to:
1) analizowanie i ocena realizacji planów wychowawczych, które powinny być zgodne z  oczekiwaniami i   potrzebami zarówno nauczycieli, uczniów, jak i rodziców oraz uwzględniać założenia Programu  Wychowawczego Szkoły;
2) ocenianie efektów pracy wychowawczej;
3) ustalenie ramowych kryteriów oceny zachowania uczniów na danym poziomie oddziałów.
3. Zespoły spotykają się jeden raz w semestrze lub częściej (w razie zaistniałych problemów wychowawczych) z  inicjatywy pedagoga lub Dyrektora Szkoły.
§ 83.

 Zespoły przedmiotowe
7.    W szkole działają zespoły przedmiotowe:
2.     Zespół przedmiotowy tworzą nauczyciele tego samego lub pokrewnych przedmiotów, którzy wybierają przewodniczącego na bieżący rok szkolny.
3.    Każdy z nauczycieli należy do jednego zespołu przedmiotowego.
4.  Zadania zespołu to:
1) opiniowanie  programu nauczania danego przedmiotu oraz dobór podręczników;
2) zaplanowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych związanych z danym przedmiotem takich jak: udział w wystawach, konkursach, inscenizacjach, wycieczkach;
3) ustalanie terminów, zakresu materiału i przeprowadzanie sprawdzianów porównawczych oraz opracowanie ich wyników;
4) nadzorowanie przygotowań uczniów do olimpiad ,konkursów, egzaminów,
5)  udział przedstawicieli zespołu w konferencjach metodycznych.
5. Zespoły przedmiotowe spotykają się dwa razy w semestrze w celu zaplanowania, podsumowania działań i wyciągnięcia wniosków do dalszej pracy.
   § 84.

 Zespoły problemowe
1. Zespoły te zostają powołane w razie zaistniałych potrzeb przez Dyrektora Szkoły.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wybrany przez zespół lub wskazany  przez Dyrektora Szkoły.
3. Przewodniczący ustala harmonogram spotkań i przydziela członkom zespołu opracowanie poszczególnych   zadań.
§ 85.

Zastępca Dyrektora
1. Po zasięgnięciu opinii  Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz organu prowadzącego  Dyrektor Szkoły powołuje Zastępcę Dyrektora Szkoły. 
 
§ 86.

1. Zakres obowiązków Zastępcy Dyrektora.
   1) Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad powierzonymi nauczycielami, m. in.:
            a) udzielanie instruktażu młodym nauczycielom,
            b) hospitowanie lekcji i innych form zajęć dydaktycznych, wychowawczych,          opiekuńczych ze  szczególnym  uwzględnieniem problematyki hospitacji w danym roku  szkolnym,
            c) kontrola pracowni przedmiotowych,
            d) formułowanie zaleceń i kontrola ich realizacji,
            e) przedstawianie spostrzeżeń z hospitacji na posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
            f) gromadzenie informacji o pracy pedagogicznej nauczycieli.
2) Sporządzanie tygodniowego planu lekcji ;                                                                             3) Planowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;                                            4) Nadzorowanie spraw dotyczących:
            a) egzaminów i sprawdzianów,
            b) olimpiad, konkursów i zawodów,
            c) praktyk studenckich.
 5) Prowadzenie ewidencji nieobecności nauczycieli;                                                                6) Organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli;                                                                    7) Sprawdzanie wykazów godzin ponadwymiarowych i zajęć dodatkowo płatnych. Sporządzanie wykazów  płatnych zastępstw,
 8) Nadzorowanie, koordynowanie i analizowanie pracy wychowawczej w Szkole:
            a) analiza pracy wychowawców,
            b) profilaktyka niedostosowania społecznego i resocjalizacja,
            c) wycieczki szkolne i turystyka,
            d) nadzór nad działalnością Samorządu Uczniowskiego i innych organizacji         młodzieżowych,
            e) koordynowanie przebiegu imprez szkolnych — apeli, akademii i innych,
            f) dokonywanie oceny pracy wychowawczej na zakończenie roku szkolnego;
 9) Udostępnianie materiałów do kroniki szkolnej;
10) Ustalanie tematyki zebrań z rodzicami;
11) Sporządzanie harmonogramu egzaminów;
12)  Egzekwowanie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz dbałość o czystość i estetykę Szkoły, m. in.
      nadzorowanie dyżurów międzylekcyjnych;
14) Kontrola dokumentacji szkolnej:
            a) dzienników lekcyjnych i arkuszy ocen,
            b) rozliczeń godzin ponadwymiarowych, zajęć dodatkowo płatnych oraz godzin    nieprzepracowanych,
            c) planów pracy i sprawozdań organizacji młodzieżowych oraz komisji      przedmiotowych,
            d) dokumentacji dotyczącej spraw wojskowych,
            e) dokumentacji dotyczącej wycieczek szkolnych,
            f) doraźnych zmian planu lekcji z powodu nieobecności nauczycieli.
15) Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym przepisami;
16) Zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności;
17) Wykonywanie innych zadań bieżących, zleconych przez Dyrektora Szkoły. 

ROZDZIAŁ VIII.
SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA

 § 87.

 Członek społeczności szkolnej
1. Członkiem społeczności Szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do Szkoły w określony przez zasady   przyjmowania sposób.
2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w Szkole traci się członkostwo  społeczności szkolnej.
 
§ 88.

Nauczyciele podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie Kodeks karny.
§ 89.

Żadne prawa obowiązujące w Szkole nie mogą być sprzeczne z zapisami Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Konwencji o prawach dziecka.  
 
§ 90.

      Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa i mają prawo do równego traktowania  bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów  politycznych  czy  innych  przekonań,  narodowości,  pochodzenia  społecznego,  majątku,  urodzenia, niepełnosprawności  lub  jakiekolwiek inne.
§ 91.

 Traktowanie członków społeczności szkolnej 
1. Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu.
2Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz decydowania o swoim życiu osobistym i ochrony tajemnicy komunikowania się.
3. Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności szkolnej ze względu  na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane.
4.Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, obrzędach religijnych lub  nauce religii.
5. Każdy ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, krzywdy, zaniedbania, złego traktowania lub wyzysku.
6.Wszelkie naruszenia przysługujących członkom społeczności szkolnej praw powinny być zgłaszane stosownym organom szkoły (Dyrektor, wychowawcy, pedagog, psycholog szkolny, Rzecznik praw ucznia) w celu wyjaśnienia i ewentualnego podjęcia innych przewidzianych prawem kroków.
 
 
§ 92.

1 .Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w Szkole.
 2. W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy.
 3. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.
§ 93.

Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych
§ 94.

1.W przypadku naruszenia praw nauczyciela lub innego pracownika Szkoły może on w terminie do 7 dni od incydentu wnieść skargę do Dyrektora w formie pisemnej.
2.Postępowanie przeprowadza powołana przez Dyrektora komisja, która ma obowiązek udzielić odpowiedzi na piśmie w ciągu 7 dni.
3.Odwołanie przysługuje do Dyrektora Szkoły.
4.Po wysłuchaniu stron i zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Dyrektor podejmuje decyzję, która jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IX.
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

§ 95.

 Każdy uczeń ma prawo do:
1.    Opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych,
2.     Maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w Szkole.
3.     Indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami.    
4.     Pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych.
5.     Zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny.
6.    Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami WZO.
7.     Życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej,
8.     Reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi    możliwościami i umiejętnościami.
9.     Realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę oddziału.
10.    Indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach.
11.     Korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego.
12.     Korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły.
13.     Wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową.
14.     Zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy oddziału i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień.
15.     Swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych.
16.     Wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej. Wypoczynku podczas przerw międzylekcyjnych.
17.      Do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie.
18.     Być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu na warunkach określonych w Regulaminie Samorządu
19. Uczestniczenia w życiu kulturalnym Szkoły oraz organizowanych przez szkołę formach uczestnictwa w życiu kulturalnym (wyjścia do kina, teatru, uczestnictwo w zorganizowanych lekcjach muzealnych
20. Uczeń ma prawo do takiego obciążenia zadaniami domowymi, aby nie naruszały one jego prawa do wypoczynku i czasu wolnego .

§ 96.

1. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej ma prawo do nieuczestniczenia w zajęciach z tego przedmiotu po spełnieniu warunków:
1)    lekcje wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu,
2)     rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.
2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej ma obowiązek  uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.
3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.
§ 97.

1.    W przypadku naruszenia praw ucznia uczeń, jego rodzice (w przypadku ucznia niepełnoletniego), samorząd reprezentujący ucznia mogą w terminie do 7 dni od incydentu złożyć skargę do wychowawcy lub Rzecznika Praw Ucznia. Skarga ma formę pisemną.
2.    Osoba, do której skarga została złożona, ma obowiązek zapoznania się ze skargą i udzielenia pisemnej odpowiedzi  w ciągu 7 dni.
3.    W ciągu siedmiu dni od doręczenia odpowiedzi przysługuje odwołanie od decyzji składane na ręce wychowawcy lub Rzecznika Praw Ucznia.
4.    Na wniosek wychowawcy lub Rzecznika Praw Ucznia Rada Pedagogiczna powołuje komisję, w skład której wchodzą: osoba spośród społeczności szkolnej wskazana przez skarżącego jako rzecznik jego skargi, pedagog lub psycholog szkolny, Rzecznik Praw Ucznia i Dyrektor Szkoły lub delegowana przez niego osoba. Jeśli którykolwiek z członków Komisji jest stroną w sprawie, Rada Pedagogiczna kieruje do niej osobę, która go zastąpi.
5.    Decyzja Komisji jest ostateczna.
§ 98.

    W ostatnim tygodniu nauki uczeń klasy trzeciej  ma obowiązek rozliczyć się ze Szkołą. Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa.
 
 
§ 99.

Uczeń zagrożony uzależnieniem ma obowiązek, na wniosek pedagoga, uczestniczyć w zajęciach profilaktyczno- terapeutycznych.
§ 100.

Podstawowym obowiązkiem ucznia jest pogłębianie swojej wiedzy poprzez systematyczna naukę.
 
§ 101.

 W szczególności, każdy uczeń ma obowiązek:
1.    Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie,
2.     Godnego, kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią,
3.    Systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach,
4.     Bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, wicedyrektorów, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu Szkoły lub oddziału,
5.     Przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym 
     1) okazywania szacunku dorosłym i kolegom;
     2) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi;
     3)  przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, dyskryminacji i nietolerancji.
6.     Troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd.
7.    Przychodzenia do Szkoły przynajmniej na 10 minut przed rozpoczęciem swojej pierwszej lekcji w danym dniu,
8.     Punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia.
9.     Usprawiedliwiania nieobecności według zasad określonych w Regulaminie i WZO.
10.     Uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju; strój galowy obowiązuje uczniów podczas uroczystości szkolnych, egzaminów, egzaminów próbnych, 
11.    Uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i oddziałowych, udział traktowany jest na równi z  
            uczestnictwem w zajęciach szkolnych.
12.    Dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w Szkole, w tym pozostawionego w szafkach szkolnych.
13.     Stwarzania atmosfery wzajemnej życzliwości.
14.    Dbania o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających.
15.    Pomagania kolegom w nauce , a szczególnie tym , którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych,
16.    Przestrzegania zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury. 
17.  Zachowania w tajemnicy korespondencji i wiadomości w sprawach osobistych powierzonych mu w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego,
§ 102.

Uczniom nie wolno:
1.    Przebywać w Szkole będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków, tzw. dopalaczy i innych środków o podobnym działaniu.
2.    Wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków, tzw. dopalaczy  i innych środków o podobnym działaniu, używać ich, udostępniać, nakłaniać innych do użycia.
3.    Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.
4.    Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć.
5.    Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych.
6.    Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody   zainteresowanych,
7.     Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu Szkoły.
8.    Zapraszać  obcych osób do Szkoły.
9.    Palić tytoniu na terenie Szkoły.
§ 103.

 Wszyscy uczniowie naszej Szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i kultywować jej tradycje.
 
§ 104.

1. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania ucznia, ustalania oceny zachowania oraz prawa i obowiązki przysługujące mu w trakcie realizacji procesu kształcenia regulują Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO).
2.Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych znajdują się w regulaminie, który jest załącznikiem do Statutu i WZO.
  
ROZDZIAŁ X.
UCZNIOWIE   SZKOŁY    

§ 105.

Zasady rekrutacji   na podstawie  Zarządzenia Mazowieckiego Kuratora  Oświaty opracowuje na dany rok szkolny w formie Regulaminu dyrektor Szkoły.
§ 106.

Warunki i tryb przechodzenia uczniów do Szkoły z innych typów szkół regulują odrębne przepisy.
§ 107.

  Nagradzanie uczniów.
Uczeń może otrzymać nagrodę za:
1. Najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania. 
2. Szczególnie wyróżniające się zachowanie. 
3. Wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i imprezach sportowych. 
4. Nienaganną frekwencję. 
5. Wzorową działalność na rzecz oddziału, Szkoły lub środowiska. 
§ 108.

Rodzaje nagród:
1. Pochwała wychowawcy oddziału wobec oddziału.
2. Pochwała Dyrektora  Szkoły wobec oddziału. 
3. Pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej Szkoły. 
4. Dyplom uznania. 
5. List pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia. 
6. Nagroda rzeczowa. 
7 Stypendium naukowe.
8. Reprezentowanie Szkoły w poczcie sztandarowym.
9. Świadectwo z wyróżnieniem ( biało – czerwonym paskiem) według zasad określonych prez  MEN.
10. Inne.
 
§ 109.

W przypadku udowodnienia winy uczeń  może otrzymać karę w za:  
1. Nieprzestrzeganie zapisów Statutu,
2. Nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach,
3. Posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających (alkoholu, narkotyków, tzw. dopalaczy i innych). Palenie papierosów na terenie Szkoły.
4. Zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia.
5. Wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Szkoły.
6. Niewykonywanie poleceń Dyrektora Szkoły, nauczyciela, innych pracowników Szkoły.
§ 110.

Rodzaje kar: 
1. Upomnienie wychowawcy oddziału.
2. Upomnienie Dyrektora Szkoły.
3. Nagana Dyrektora Szkoły udzielona w obecności rodziców.
4. Nietypowanie  ucznia  do  reprezentowania  Szkoły na czas trwania kary. 
5. Odebranie przywilejów uczniowskich na czas określony.
6.. Zakaz udziału w wycieczce oddziałowej lub innych zajęciach wyjazdowych.
7. Przeniesienie ucznia do równoległego oddziału.
8.Wystąpienie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
§ 111.

   1. Nagrody mogą być przyznane przez Dyrektora Szkoły, wychowawcę, innego nauczyciela, zaś kary przez Dyrektora Szkoły lub wychowawcę.
   2. Przy stosowaniu  kary bierze  się  pod  uwagę  w  szczególności  stopień  winy ucznia,  rodzaj  i  stopień  naruszonych obowiązków,  rodzaj  i  rozmiar  ujemnych  następstw  przewinienia,  dotychczasowy  stosunek  ucznia  do  ciążących  na  nim obowiązków,  zachowanie  się  po  popełnieniu  przewinienia  oraz  cele  zapobiegawcze  i  wychowawcze,  które  kara  ma zrealizować.
§ 112.

1. Uczeń może za przewinienie zostać ukarany tylko raz.
2. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. 
§ 113.

1. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.
2. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 110 pkt 1:
        1)  wysłuchania dokonuje wychowawca oddziału;
       2)  udzielenie upomnienia odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
3. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 110  pkt 2–8
            1) wysłuchania dokonuje Dyrektor Szkoły;
            2) czynności wysłuchania przeprowadza się w obecności wychowawcy;
            3) z  czynności  wysłuchania  sporządza  się  notatkę,  którą  podpisują:  Dyrektor            Szkoły,  uczeń  oraz wychowawca.
 
§ 114.

1.  O  zastosowanej  karze  Dyrektor Szkoły lub wskazana przez niego osoba   zawiadamia  ucznia i  rodziców lub osobę, pod której opieka prawną lub faktyczną uczeń pozostaje, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Kary wymienione w  § 110  pkt 3 i 7 Dyrektor Szkoły udziela w obecności rodziców lub osoby, pod której opieką  prawną  lub  faktyczną  uczeń  pozostaje  podczas  spotkania  na  terenie  Szkoły  w  terminie  wskazanym  przez dyrektora.(Ust. 2 nie stosuje się w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa  rodziców lub osoby, pod której opieką prawną lub faktyczną uczeń pozostaje). 
3. Odpis zawiadomienia o ukaraniu składa się do akt ucznia.
4. Zawiadomienie  o  ukaraniu,  poza  opisem  popełnionego  przez  ucznia  przewinienia  i  daty  jego  popełnienia,  winno zawierać informacje o prawie wniesienia odwołania oraz terminie i sposobie odwołania. 
 
§ 115.

 Ukaranemu, jeśli jest pełnoletni, a w pozostałych przypadkach rodzicom lub opiekunowi prawnemu ukaranego, przysługuje prawo wniesienia odwołania.
1. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. 
2. Odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
3. Odwołanie wnosi się do Rzecznika Praw Ucznia. ( wychowawcy)
4. Na wniosek Rzecznika Praw Ucznia lub wychowawcy Rada Pedagogiczna powołuje komisję  w  składzie Dyrektor, wychowawca,  pedagog  szkolny,  Rzecznik Praw  Ucznia w celu rozpatrzenia odwołania w  terminie  do 14 dni od dnia, w którym upłynął termin do wniesienia odwołania.
5. Decyzja komisji jest ostateczna z wyjątkiem § 119 pkt  9.
 
§ 116.

1.  Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby do pół roku .
2.  O zawieszeniu  wykonania  kary  rozstrzyga  podmiot,  który  jej  udzielił,  na  wniosek  wychowawcy,   pedagoga  lub Samorządu Uczniowskiego
3.  Wykonanie  zawieszonej  kary  można  zarządzić,  jeżeli  ukarany  w  okresie  próby  dopuścił  się  przewinienia  określonego w § 119 pkt.3.
 
§ 117.

Karę  uważa  się  za  niebyłą,  a  odpis  zawiadomienia  o  ukaraniu  usuwa  się  z  akt  ucznia  po  roku  nienagannego zachowania.
 
§ 118.

Przepisów   § 116-117 nie stosuje się do procedury skreślenia z listy uczniów i karnego przeniesienia do innej szkoły.
 
§ 119.

Szczegółowe zasady wystąpienia do Mazowieckiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

1. Rada  Pedagogiczna   może  podjąć uchwałę o  rozpoczęciu przez Dyrektora procedury karnego przeniesienia ucznia do  innej  szkoły.  Decyzję  w  sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje  Mazowiecki Kurator  Oświaty.
2.Wykroczenia stanowiące podstawę wystąpienia do Mazowieckiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły:
1) świadome  działanie  stanowiące  zagrożenie  życia  lub  skutkujące  uszczerbkiem  zdrowia  dla innych  uczniów lub  pracowników Szkoły;
2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków oraz tzw. dopalaczy;
3)  świadome  fizyczne  i  psychiczne  znęcanie  się  nad  członkami  społeczności  szkolnej  lub naruszanie   godności, uczuć  religijnych lub narodowych;
4)  dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;
5) popełnienie innego czynu karalnego w świetle Kodeksu karnego (np. kradzież, wyłudzenie, szantaż,  przekupstwo);
6) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;
7)   czyny nieobyczajne;
8)  stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby;
9)   notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków  dyscyplinujących;
10)  zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej;
11)  fałszowanie dokumentów szkolnych;
3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniająca Dyrektora do wystąpienia  o przeniesienie również w innych przypadkach naruszenia norm oraz przepisów.
4. Wyniki  w  nauce  nie  mogą  być  podstawą  do  wnioskowania  o przeniesienie do innej szkoły. 
§ 120.

Procedura postępowania przy wystąpieniu o przeniesienie do innej szkoły:
 
1. Podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokół zeznań świadków  zdarzenia.  Jeśli  zdarzenie  jest  karane  z  mocy prawa  (kpk),  Dyrektor  niezwłocznie  powiadamia organa ścigania;
2. Dyrektor  Szkoły,  po  otrzymaniu  informacji  i  kwalifikacji  danego  czynu,  zwołuje  posiedzenie  Rady Pedagogicznej danej Szkoły.
3. Uczeń  ma  prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami  ucznia  mogą  być wychowawca oddziału, pedagog  (psycholog)  szkolny,  Rzecznik  Praw  Ucznia.  Uczeń  może  się  również  zwrócić  o  opinię  do  Samorządu Uczniowskiego.
4. Wychowawca  ma  obowiązek przedstawić Radzie  Pedagogicznej  pełną  analizę  postępowania  ucznia  jako członka  społeczności  szkolnej.  Podczas  przedstawiania  analizy,  wychowawca  oddziału  zobowiązany  jest zachować  obiektywność.  Wychowawca   informuje  Radę Pedagogiczną  o  zastosowanych  dotychczas  środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.
5. Rada Pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu stron,  podejmuje uchwałę dotyczącą  danej sprawy. 
6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły.
7. Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem uzyskania opinii. Brak opinii  samorządu w terminie 5 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej.
8.  Dyrektor kieruje sprawę do Mazowieckiego Kuratora  Oświaty.
9. Jeżeli  uczeń  nie  jest  pełnoletni,  decyzję  o  przeniesieniu  ucznia  odbierają  i  podpisują  rodzice  lub   prawny opiekun. 
10. W  przypadku  pełnoletniego  ucznia,  oprócz  wręczenia  decyzji  uczniowi,  do  rodziców  lub  opiekuna  prawnego kierowane jest pisemne powiadomienie listem poleconym.
11. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w  pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.
12. W  trakcie  całego  postępowania  odwoławczego  uczeń  ma  prawo  uczęszczać  na  zajęcia  do  czasu otrzymania  ostatecznej  decyzji,  chyba  że  decyzji  tej  nadano  rygor  natychmiastowej  wykonalności.  Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108  k.p.a  
ROZDZIAŁ XI. 
NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY SZKOŁY    
§ 121.

  Zadania nauczycieli
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz  bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów;
2.  Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę,
2) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy  merytorycznej i   metodycznej do pełnej realizacji wybranego  programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych  form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sadów,  wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów,
3) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
4) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,
5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z  uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji
     zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny,
6) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, ujawnianie i  uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu ocena niedostateczną według formy ustalonej w WZO,
7) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach  przedmiotowych, zawodach,
8) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą,
9) współpraca z wychowawcą i samorządem oddziałowym,
10) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów,
11) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział we  wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w  konferencjach  metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez ODN , OKE  lub  inne instytucje w   porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN ,
12) aktywny udział w Życiu Szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez  Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej,
13) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną,  natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów  Kodeksu pracy.
14) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej lekcji lub koła zainteresowań, opracowanie właściwego rozkładu materiału, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy  ocen i innych dokumentów, 
15) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej ucznia.
16) przestrzeganie tajemnicy służbowej..
17) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze,
18) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania i zapoznanie z  nimi uczniów i rodziców,
19)  uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
20) wybór podręcznika oraz programu (lub opracowanie własnego) i poinformowanie o nich uczniów i rodziców po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i zatwierdzeniu przez Dyrektora Szkoły,
21) zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 KN przepracowanie dwóch godzin tygodniowo na etat,
22) rejestrowanie i rozliczanie w okresach tygodniowych w odpowiednich dziennikach godzin pracy przydzielonych mu w arkuszu organizacyjnym.
§ 122.

Nauczyciel ma prawo do:
1) zachowania niezależności poglądów,
2) swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w tym dotyczących Szkoły,
3) poszanowania godności osobistej przez uczniów, rodziców, innych nauczycieli oraz pracowników Szkoły,
4) swobodnego doboru form i metod nauczania i wychowania uznawanych przez współczesne nauki pedagogiczne,
5) tworzenia programów autorskich,
6) wyboru programu i podręcznika oraz pomocy naukowych,
7) współdecydowania o sprawach szkoły jako członek Rady Pedagogicznej,
8) zgłaszania wniosków i uwag krytycznych, umożliwiających usprawnienie działalności Szkoły,
9) uzyskania od Szkoły pomocy, gwarantującej przeprowadzenie procesu lekcyjnego,
10) rzetelnej oceny swojej pracy i odwołania zgodnie z obowiązującym prawem,
11) uzyskania nagród i wyróżnień zgodnie z państwowymi i resortowymi przepisami,
12) zrzeszania się w związkach zawodowych,
13) ochrony prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 123.

1. Zadania wychowawców oddziałów
1) Zadaniem wychowawcy oddziału jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: 
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do  życia w rodzinie i społeczeństwie,
b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy  uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,
2) Wychowawca realizuje zadania poprzez:
a) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań,
b) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania:
c) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym  oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów
    z rówieśnikami,
d) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych  spowodowanych trudnościami w nauce,
e) organizowanie życia codziennego wychowanków, wdrażanie ich do współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą,
f) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy,
g) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w oddziale oraz nad wymiarem i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu,
h) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonym mu oddziale w celu  ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce,
i) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;
j) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na  niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy,
k) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi  zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w    nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem oddziałowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego   podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne,  badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy   tym,   którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału,
l) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy,  wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie oddziału, odpowiedzialności za ład,  czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły,  rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich 
m) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą  aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu Szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach,
n) nawiązywanie z wychowankami bliskich, bezpośrednich kontaktów, okazywanie im życzliwości i zaufania  (czemu służą  zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, biwaki rajdy, obozy wakacyjne, zimowiska),
o) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów,
p) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich  osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale  także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi,  opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru,
r) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz  do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w Szkole i poza Szkołą,
s) współpraca z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia,  organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów, 
t) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych,  występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskiem o udzielenie pomocy.
3) Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar, ma prawo ustanowić przy współpracy z OddziałowąRadą Rodziców własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.
4) Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących oddziałów:
a)  prowadzi dziennik lekcyjny i arkusze ocen,
b)  sporządza zestawienia statystyczne dotyczące oddziału,
c)  nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika oddziałowego,
d) wypisuje świadectwa szkolne,
e) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące oddziału, zgodnie z zarządzeniami władz  szkolnych,  poleceniami Dyrektora  Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.
 
§ 124.

1. Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa uczniów:
1)    Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie , zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez Szkołę;
2)    Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie  przestrzegać i stosować przepisy  i zarządzenia odnośnie bhp i p.poż., a także odbywać wymagane szkolenia z zakresu bhp i p.poż;
3)    Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły zgodnie ze szczegółowymi zapisami Regulaminu dyżurów, który stanowi załącznik do Statutu.
4)    Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie Dyrektora Szkoły lub Zastępcy Dyrektora;
5)     Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz Szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej ;
6)    Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece , jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;
7)    Nierozpoczynanie zajęć , jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach , w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa;
8)    Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych
9)    Obowiązki nauczyciela w przypadku zagrożenia pożarowego:
Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole.
10) Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze Szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w   procedurze  Organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych, obowiązującej w Szkole;
       11)  Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć:
a)    ma obowiązek wejść do sali pierwszy , by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów  i nauczyciela . Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu,
b)    nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki,
c)    w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia , jeśli stan jego zdrowia dozwala , kieruje go  w towarzystwie pracownika obsługi do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, udziela mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji powiadamia rodziców ucznia. . Jeśli jest to nagły wypadek, powiadamia Dyrektora Szkoły,
d)    powinien kontrolować właściwą postawę uczniów, korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu,
e)    po skończonej lekcji powinien sam otworzyć drzwi , by nie dopuścić do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów,
f)    przed rozpoczęciem lekcji zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej , zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury,
g)  ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.
12) Wychowawcy oddziałów są zobowiązani zapoznać uczniów z :
a)    zasadami postępowania w razie zauważenia ognia ,
b)    sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia ,
c)     planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych,
d)    zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia .
§ 125.

    Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w  danym oddziale na pisemny wniosek wszystkich rodziców uczniów danego oddziału złożony przez Oddziałową  Radę Rodziców.
§ 126.

Kompetencje i zadania kierownika gospodarczego, pracowników administracji i obsługi znajdują się w innych dokumentach Szkoły.
§ 127.

 Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym może tworzyć inne stanowiska pracy i stanowiska kierownicze. Po utworzeniu stanowiska pracy  Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do opracowania zakresu zadań i kompetencji osób zajmujących te stanowiska.
§ 128.

      W  Zespole Szkół  Nr 77 funkcjonuje Regulamin Pracy ustalony przez Dyrektora w porozumieniu z zakładowymi organizacjami  związkowymi.
ROZDZIAŁ  XII.
GOSPODARKA  FINANSOWA

Gospodarkę finansową Szkoły regulują inne akty prawne.
ROZDZIAŁ  XIII.
PRZEPISY   PRZEJŚCIOWE  I  KOŃCOWE

§ 129.

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
§ 130.

Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi rejestr wszystkich pieczęci.
 
§ 131.

Ceremoniał szkolny
1. Szkoła ma własny  sztandar, patrona i logo.
2. Szkoła w każdym roku obchodzi następujące uroczystości:
1)    Inauguracja roku szkolnego,
2)    Ślubowanie uczniów oddziałów pierwszych,
3)     Dzień Edukacji  Narodowej,
4)    Święto  Niepodległości ,
5)    Wigilia Świąt Bożego  Narodzenia,
6)    Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
7)    Dzień Sportu,
8)    Dzień Patrona,
9)    Zakończenie roku szkolnego i pożegnanie absolwentów,
3. Wszystkich pracowników Szkoły i uczniów obowiązuje noszenie identyfikatora.
4. Odświętny strój obowiązuje społeczność Szkoły na uroczystościach i egzaminach końcowych.
 
§ 132.

1. Tryb wprowadzania zmian ( nowelizacji ) Statutu.
   1) Zmiany w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek:
a)  organów Szkoły,
b)  organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku zmiany przepisów.
   2) Tryb wprowadzania zmian ( nowelizacji)  do Statutu jest identyczny jak tryb jego uchwalania.
   3) O zmianach w statucie Dyrektor Szkoły powiadamia organy Szkoły, organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
   4) Szkoła publikuje tekst jednolity Statutu najpóźniej po trzech  nowelizacjach w formie obwieszczenia.
 
 
 
Część II
 
Wewnątrzszkolne zasady oceniania
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie
Podstawa prawna:
1.Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z poźn. zm.
 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906, z 2008 r. Nr 3, poz. 9 i Nr 178, poz. 109,7 z 2009 r. Nr 58, poz. 475, Nr 83, poz. 694 i Nr 141, poz. 1150 oraz w 2010 r. Dz. U. nr 156, poz. 1046 
Rozdział 1
 Założenia ogólne
            1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.
 
            2. Ocenianiu podlegają:
a) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
b) zachowanie ucznia,
c) wkład ucznia w wykonanie projektu edukacyjnego.
 
            3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
c) motywowanie ucznia do dalszej pracy,
d) dostarczenie rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.
           
            4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie     o nich uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych),
b) ustalanie kryteriów i trybu oceniania zachowania oraz informowanie o nim uczniów    i   ich rodziców (opiekunów prawnych),
c) bieżące ocenianie i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole,
d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny zachowania,
f) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (opiekunom prawnym) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
           
            5. Funkcje oceniania:
a) diagnostyczna - monitorowanie postępów ucznia i określanie jego indywidualnych potrzeb,
b) wychowawcza - motywowanie ucznia do doskonalenia własnej pracy,
c) informacyjna - informowanie ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych,
d) klasyfikacyjna - różnicowanie i uporządkowanie uczniów zgodnie z przyjętą skalą.
 
            6. Przedmiot oceniania:
a) zakres opanowanych wiadomości,
b rozumienie materiału nauczania,
c) umiejętność stosowania wiedzy,
d) kultura przekazywania wiadomości,
e) wypełnianie obowiązków ucznia, określonych w Statucie Szkoły.
 
            7. Oceny dzielą się na:
a) bieżące (cząstkowe),
b) śródroczne i klasyfikacyjne końcoworoczne - wg skali ustalonej przez MEN.
 
            8. Oceny bieżące ustala się według następującej skali:
 

L.p.
Ocena słowna
Ocena cyfrowa
1.
sześć
6
2.
pięć plus
5+
3.
pięć
5
4.
pięć minus
5-
5.
cztery plus
4+
6.
cztery
4
7.
cztery minus
4-
8.
trzy plus
3+
9.
trzy
3
10.
trzy minus
3-
11.
dwa plus
2+
12.
dwa
2
13.
jeden
1

           
            9. Ustala się następujący sposób przeliczania ocen bieżących dla potrzeb klasyfikacji końcoworocznej:
 

skala MEN
skala wewnątrzszkolna
celujący
6
bardzo dobry
5+, 5, 5-
dobry
4+, 4, 4-
dostateczny
3+, 3, 3-
dopuszczający
2+, 2
niedostateczny
1

 
            10. Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną ustala się według następującej skali:

L.p.
ocena słowna
skrót
1.
wzorowe
wz
2.
bardzo dobre
bdb
3.
dobre
db
4.
poprawne
popr
5.
nieodpowiednie
ndp
6.
naganne
nag/ng

 
            11. Ocena powinna być obiektywna, sprawiedliwa, systematyczna i uzasadniona.
            12. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów prawnych). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja, dotycząca oceniania ucznia, są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) według decyzji nauczyciela w formie:
a) omówienia pracy w obecności zainteresowanych (tj. nauczyciela, ucznia, rodziców/opiekunów),
b) udostępnienia kserokopii.
Na prośbę ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel, ustalający ocenę, powinien ją uzasadnić.
            13. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele, prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a oceny zachowania - wychowawcy klas.
            14. Nauczyciele, na początku każdego roku szkolnego, informują uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i kryteriach ocen oraz warunkach i trybie uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:
a) uczniowie są informowani na pierwszej lekcji organizacyjnej przez nauczyciela przedmiotu, co potwierdza na dole strony z ocenami wpisem i podpisem nauczyciel i jeden uczeń,
b) rodzice (opiekunowie prawni) są informowani przez wychowawcę na pierwszym zebraniu,
c) rodzice (opiekunowie prawni) mogą uzyskać szczegółowe informacje bezpośrednio u nauczyciela przedmiotu.
            15. Wychowawca klasy, na początku każdego roku szkolnego, informuje uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi drugiej z rzędu nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Uczniowie informowani są na pierwszej godzinie do dyspozycji wychowawcy, rodzice (opiekunowie prawni) podczas pierwszego zebrania.
Rozdział 2
Zasady oceniania
            1. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. Określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i potrafić po zakończeniu procesu nauczania.
            2.Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia. Zespoły nauczycieli przedmiotów wypracowują wspólne dla zespołu zasady oceniania.
            3. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym, wynikającym z programu nauczania.
            4. Opinię poradni rodzice (opiekunowie prawni) dołączają do dokumentów, składanych przy zapisie do klasy pierwszej. Jeżeli uczeń poddany jest badaniu w trakcie roku szkolnego, rodzice (opiekunowie prawni) dostarczają opinię zaraz po jej otrzymaniu.
            5. W przypadku ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
            6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć artystycznych, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek, wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków, wynikających ze specyfiki zajęć.
            7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informatycznej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. Opinia, będąca podstawą do ubiegania się o zwolnienie z zajęć, powinna być dostarczona w terminie 7 (siedmiu) dni od jej wystawienia.
            8. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania, zamiast oceny klasyfikacyjnej, wpisuje się „zwolniony”.
            9. W szkole obowiązuje nauka dwóch języków obcych (zajęcia edukacyjne obowiązkowe - język angielski, zajęcia edukacyjne dodatkowe - język niemiecki lub francuski). Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej (spełniającej warunki określone w Ustawie o systemie oświaty art. 71 b ust. 3b), zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego (języka niemieckiego lub francuskiego) do końca danego etapu edukacyjnego.
            10. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
            11. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego, w dokumentacji przebiegu nauczania, zamiast oceny klasyfikacyjnej, wpisuje się „zwolniony”.
Rozdział 3
Sposoby sprawdzania i oceniania
osiągnięć i postępów uczniów
 
            1. Podstawę oceny ucznia stanowią:
                        - prace pisemne sprawdzające (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki),
                        - odpowiedź ustna,
                        - praca na lekcji (indywidualna, w grupie, ćwiczenia praktyczne lub                                 laboratoryjne),
                        - zadania domowe,
                        - praca pozalekcyjna - udział w konkursach, olimpiadach, kołach                                      zainteresowań itp.,
                        - test sprawności fizycznej,
                        - opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych,
                        - wytwory pracy własnej ucznia, posiadające wartości edukacyjne, poznawcze,
                        - obserwacja ucznia,
                        - rozmowa z uczniem,
           
            2. Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia:
a) sprawdzanie osiągnięć i postępów ucznia cechuje:
           - obiektywizm,
           - indywidualizm,
           - konsekwencja,
           - systematyczność,
           - jawność.
 
b) prace klasowe:
            - obejmują materiał więcej niż trzech ostatnich godzin lekcyjnych,
            - w ciągu dnia może się odbyć tylko jedna taka praca, w tygodniu - najwyżej trzy,
            - wyjątek stanowią zajęcia organizowane w grupach międzyklasowych - taka praca może być zorganizowana jako czwarta, nie częściej jednak niż raz na dwa tygodnie,
            - informacja o planowanej pracy klasowej musi być podana i wpisana do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem,
             - w dniu, w którym przeprowadzana jest praca klasowa, nie mogą być organizowane inne pisemne formy sprawdzania wiedzy.
 
c) sprawdzian:
             - obejmuje materiał najwyżej trzech ostatnich godzin lekcyjnych i trwa do piętnastu minut,
             - informacja o planowanym sprawdzianie musi być podana i wpisana do dziennika z jednodniowym wyprzedzeniem,
             - w dniu, kiedy przeprowadzany jest sprawdzian, możliwe jest przeprowadzenie najwyżej jednej niezapowiedzianej pracy pisemnej (kartkówki).
 
d) kartkówka:
             - obejmuje materiał ostatniej lekcji i trwa do piętnastu minut,
             - nie musi być zapowiadana,
             - zgłoszenie nieprzygotowania i „szczęśliwy numerek” zwalniają z pisania kartkówki, jeżeli nie została zapowiedziana,
            - może być połączona z innymi pisemnymi formami sprawdzania wiadomości i umiejętności, ale w dniu, kiedy nie są przeprowadzane żadne prace klasowe,
            - w jednym dniu możliwe jest przeprowadzenie najwyżej trzech kartkówek,
            - fakt przeprowadzenia powinien być odnotowany jako część zapisu lekcji,
            - ograniczenia ilości nie dotyczą prac, przeprowadzanych w czasie zajęć międzyklasowych.
 
e) ocenione prace uczeń otrzymuje w ciągu 14 dni, okres ten może ulec przedłużeniu o czas nieobecności nauczyciela.
f) uczeń może być pytany bez zapowiedzi z trzech ostatnich lekcji (nie tematów) - z wyjątkiem wiadomości kumulujących się w procesie nauczania.
g) uczeń ma możliwość poprawienia oceny niedostatecznej z odpowiedzi ustnej tylko raz, w terminie i trybie ustalonym przez nauczyciela. W dzienniku zapisywane są obie oceny i liczone przy wystawianiu oceny końcowej.
h) w przypadku naruszenia określonych wyżej zasad organizowania sprawdzianów ustnych i pisemnych, samorząd klasowy ma prawo niezwłocznie, po wykonaniu zadania, poinformować o tym wychowawcę klasy w celu wyjaśnienia.
i) uczeń zwolniony jest z odpowiedzi ustnych, gdy wylosowany został numer, pod którym zapisany jest w dzienniku. Wylosowany numer nie zwalnia z zapowiedzianej na dany dzień pracy pisemnej, zapowiedzianej lekcji powtórzeniowej ani z pracy na lekcji.
j) uczniowie klas pierwszych mają prawo do dwutygodniowego okresu ochronnego na początku roku szkolnego - co nie zwalnia ich z pracy na lekcji i wykonywania prac domowych.
k) na okres przerw świątecznych (tj. Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie, Wielkanoc) oraz ferii zimowych i letnich nie są zadawane prace domowe.
l) po okresie nieobecności usprawiedliwionej, nie krótszym niż tydzień, uczeń ma prawo być zwolniony ze wszystkich odpowiedzi pisemnych i ustnych w ciągu dwóch dni, następujących bezpośrednio po tym okresie
ł) na lekcji, na której został wprowadzony nowy materiał, wymagający pamięciowego opanowania i nie został on utrwalony, uczeń ma prawo przy odpowiedzi korzystać z własnych notatek.
m) jeżeli przedmiotu nie ma w stałym planie zajęć w danym dniu, a wprowadzony jest do planu z powodu zastępstwa, uczeń ma prawo być przygotowany do odpowiedzi tylko z ostatniej lekcji.
 n) uczeń ma prawo być w semestrze nieprzygotowany do lekcji (bez podawania przyczyny):
           - 1 raz przy jednej godzinie zajęć edukacyjnych tygodniowo,
           - 2 razy przy dwóch godzinach tygodniowo,
           - 3 razy przy trzech i więcej godzinach tygodniowo,
musi jednak to zgłosić przed zajęciami. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku, nie ma to jednak wpływu na ocenę końcową.
o) zgłoszenie przez ucznia nieprzygotowania po wywołaniu do odpowiedzi, pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej.
p) uczeń, który nie wykonał pracy domowej i nie zgłosił nieprzygotowania, otrzymuje ocenę niedostateczną. W przypadku prac domowych, których termin realizacji wynosił 7 dni lub więcej, nie przysługuje prawo do nieprzygotowania.
r) prawo do ulg w sprawdzaniu wiedzy i umiejętności zostaje zawieszone na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną i końcoworoczną.
s) oceny, wystawione w danym semestrze, nie mogą być wpisane w poczet semestru następnego.
 
            3. Częstotliwość sprawdzania:
                  a) jeżeli zajęcia edukacyjne realizowane są w wymiarze 1 lub 2 godzin tygodniowo - ocena śródroczna i końcoworoczna wystawiana jest co najmniej z trzech ocen cząstkowych,
                  b) jeżeli zajęcia edukacyjne realizowane są w wymiarze trzech i więcej godzin tygodniowo, ocena śródroczna i końcoworoczna wystawiana jest co najmniej z pięciu ocen cząstkowych,
                  c) na każdej lekcji sprawdzane jest przygotowanie uczniów,
                  d) prace domowe sprawdzane są na następnej lekcji ilościowo i - w miarę potrzeb - jakościowo,
                  e) z języka polskiego i języków obcych oceniane są co najmniej trzy prace pisemne w semestrze,
                  f) w przypadku nieobecności nauczyciela w dniu sprawdzianu, pracy klasowej itp., termin należy ponownie ustalić z klasą, przy czym nie obowiązuje tygodniowe wyprzedzenie.
 
             4. Zasady i formy poprawiania oceny osiągnięć uczniów:
                  a) po każdej pracy klasowej dokonuje się analizy błędów i poprawy - w zakresie ustalonym przez nauczyciela,
                  b) uczniowie, u których stwierdzono braki, mogą je uzupełniać w sposób i w trybie ustalonym przez nauczyciela,
                  c) uczeń, nieobecny na pracy pisemnej, pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela, przy czym nie ma obowiązku uprzedzania o terminie,
                  d) uczeń może poprawić ocenę 1, 2 lub 3 z pracy pisemnej w ciągu trzech dni. Nauczyciel może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu do tygodnia,
                  e) uczniowie, mający kłopoty ze zrozumieniem konkretnych partii materiału, mogą korzystać z indywidualnych konsultacji. Nie dotyczy to uczniów, opuszczających lekcje bez usprawiedliwienia,
                  f) samorząd klasowy może zorganizować „samopomoc koleżeńską” uczniom, mającym kłopoty w nauce.
 
           5. Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów uczniów:
                  a) szkoła prowadzi dla każdego oddziału i każdej międzyklasowej grupy językowej dziennik lekcyjny, arkusze ocen, w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym,
                  b) wychowawca gromadzi w dokumentacji pracy wychowawcy informacje o zachowaniu uczniów,
                  c) przy ocenianiu można stosować zapis informacji typu:
                        - nieobecny - nb,
                        - nieprzygotowany - np,
                        - ucieczka - uc,
                        - nie ćwiczy - nć,
                  d) oprócz znaku cyfrowego, mogą być umieszczane w dzienniku informacje dodatkowe, np. zakres materiału, data, forma oceniania,
                  e) oceny prac pisemnych wpisywane są kolorem czerwonym, inne oceny kolorem czarnym (granatowym),
                  f) wszystkie nagrody i wyróżnienia, kary, nagany, wychowawca odnotowuje w dokumentacji pracy wychowawcy,
                  g) arkusze ocen prowadzi i wypełnia (zgodnie z dokumentacją podstawową) wychowawca klasy,
                  h) na świadectwie szkolnym, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się uzyskanie wysokiego miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem osiągnięcia – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły oraz osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.
 
6. Uczeń, który był nieobecny ponad 30% zajęć edukacyjnych, pisze pracę sprawdzającą wiedzę i umiejętności z tego okresu w ciągu 14 dni od przekroczenia progu nieobecności. Forma i tryb określone są w przedmiotowych systemach oceniania.
 
Rozdział 4
Sposoby i zasady informowania uczniów i ich rodziców
o postępach i osiągnięciach
 
            1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (opiekunów prawnych).
                 
            2. Uczeń powinien zostać poinformowany o ocenie w momencie jej wystawiania.
                 
            3. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczniów są przechowywane przez nauczyciela do końca danego roku szkolnego. Uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą otrzymać je do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.
 
            4. Rodzice (opiekunowie prawni) informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów na spotkaniach, które organizowane są minimum 5 razy w ciągu roku szkolnego.
 
            5. Na minimum 14 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, poszczególni nauczyciele zobowiązani są do ustnego poinformowania uczniów o grożących im ocenach niedostatecznych i odnotowania tego faktu w dzienniku.
 
            6. W tym samym terminie wychowawca klasy pisemnie informuje rodziców. Potwierdzenie zawiadomienia przechowuje w dokumentacji pracy wychowawcy.
 
            7. Jeżeli po tym terminie uczeń osiąga niezadowalające wyniki nauczania nie wykazując koniecznego do promowania przyrostu wiedzy i umiejętności, nauczyciel może zagrozić wystawieniem końcowej oceny niedostatecznej, informując o tym fakcie niezwłocznie rodziców/opiekunów prawnych ucznia.
 
            8. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować uczniów o przewidzianych dla nich ocenach okresowych. Fakt ten odnotowują w dzienniku (na dole strony z ocenami uczniów) i potwierdzają podpisem swoim i 1-2 uczniów danej klasy.
 
            9. Jeżeli uczeń jest nieobecny w dniu przekazywania informacji, wychowawca wysyła informację do rodziców (opiekunów prawnych) za potwierdzeniem odbioru.
 
 
            10. Indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami w ciągu dnia pracy są możliwe, pod warunkiem, że nie zakłóca to organizacji pracy nauczyciela i bezpieczeństwa uczniów.
 
            11. Po zakończeniu semestru ogólne dane z klasyfikacji poszczególnych klas podawane są do publicznej wiadomości uczniów i ich rodziców.
 
            12. Rodzice uczniów, szczególnie wyróżniających się w nauce mogą, na wniosek wychowawcy klasy, otrzymać list pochwalny lub gratulacyjny
 
Rozdział 5
Klasyfikowanie
            1. W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie uczniów w dwóch terminach:
                        a) śródroczne –przed feriami zimowymi,
                        b) końcoworoczne - w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.
 
            2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć obowiązkowych i dodatkowych i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych w skali wewnątrzszkolnej oraz oceny zachowania (w skali MEN). Ocena śródroczna stanowi diagnozę postępów, stanu wiedzy i umiejętności ucznia i powinna dać wskazówki do dalszej pracy. 
            3. Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych w skali ustalonej przez MEN oraz oceny zachowania (również w skali MEN).
            4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele, prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania - wychowawca klasy. Wychowawcy przedstawiają oceny klasyfikacyjne na posiedzeniu Komisji Klasyfikacyjnej. Wyniki klasyfikacji zatwierdza Rada Pedagogiczna . Roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
            5. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne nie mogą być ustalone jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych, aczkolwiek muszą w nich mieć swoje uzasadnienie.
            6. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej okaże się, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki na etapie programowo wyższym, szkoła, w miarę możliwości, stworzy uczniowi szansę uzupełnienia braków.
            a) uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę 1 z zajęć edukacyjnych. ma obowiązek nadrobić zaległości w trybie ustalonym z nauczycielem i wykazać to w formie pisemnej do końca marca danego roku szkolnego. Uzupełnienie przez ucznia wiadomości i umiejętności potwierdza nauczyciel wpisem w dzienniku.
            7. Informacja o brakach powinna być przekazana uczniowi i jego rodzicom. Odebranie informacji uczeń potwierdza wpisem „Informację odebrałem/am” i swoim podpisem na kserokopii, którą przechowuje wychowawca w dokumentacji pracy wychowawcy. Rodzice potwierdzają odbiór podpisem na kserokopii. Jeżeli informacja jest wysyłana do domu, poświadczeniem faktu jest druk pocztowego potwierdzenia odbioru.
            8. Ocena klasyfikacyjna i ocena zachowania, wystawione zgodnie z procedurami Wewnątrzszkolnego systemu oceniania, nie mogą być zmienione decyzją administracyjną.
            9. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich zajęć edukacyjnych obowiązkowych, z wyjątkiem tych, z których został zwolniony.
            10. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
Rozdział 6
Egzamin klasyfikacyjny
            1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
            2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
            3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (opiekunów prawnych), Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
            4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
                           a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,
                           b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą,
                           c) ubiegający się o przyjęcie do klasy programowo wyższej, niż wynika to ze świadectwa szkolnego,
                           d) zmieniający typ szkoły lub profil klasy.
           
            5. Egzamin klasyfikacyjny, przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w punkcie 4 b, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania.
 
            6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego, który powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 
            7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Termin egzaminu nie powinien być późniejszy niż dzień poprzedzający dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 
            8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 
            9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
                        a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko              kierownicze - jako przewodniczący komisji,
                        b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania                    dla odpowiedniej klasy.
            10. W przypadku ucznia, spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, przewodniczący komisji ustala z rodzicami (opiekunami prawnymi), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
            11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (opiekunowie prawni) ucznia.
            12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający, w szczególności:
                        a) imiona i nazwiska nauczycieli - członków komisji,
                        b) termin egzaminu klasyfikacyjnego
                        c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
                        d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
 
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
 
            13. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzianu wiadomości i umiejętności (rozdział 7).
 
 
Rozdział 7
Sprawdzian wiadomości i umiejętności
            1. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą, w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
            2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa , dotyczącymi trybu ustalania oceny, dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
            3. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami,.
            4. W skład komisji wchodzą:
                        a) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko                kierownicze - jako przewodniczący komisji,
                        b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
                        c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący                     takie same zajęcia edukacyjne.
 
            5. Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela, prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
            6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa niż ocena ustalona wcześniej.
            7. Ocena, ustalona przez komisję, jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej semestralnej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
            8. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby, wchodzące w skład komisji. Powinien on zawierać-rozdział 6 punkt 12.
            9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiedzy i umiejętności w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
            10. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena, ustalona przez komisję, jest ostateczna.
Rozdział 8
Egzamin poprawkowy
            1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
            2. Nauczyciel, prowadzący zajęcia edukacyjne, z których uczeń uzyskał ocenę niedostateczną, jest zobowiązany do przekazania uczniowi, któremu wyznaczono egzamin poprawkowy, pisemnej informacji o zakresie koniecznych do opanowania wiadomości i umiejętności. Potwierdzenie odbioru informacji, w postaci adnotacji „Informację otrzymałem/am”, opatrzonej datą i podpisem ucznia, przechowuje się w dokumentacji ucznia.
           2a. Informacje o terminach egzaminów poprawkowych ogłasza dyrektor szkoły najpóźniej do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.
            3. Zakres, o którym mowa w punkcie 2, obejmuje materiał programowy zajęć edukacyjnych, z których wyznaczono egzamin poprawkowy, realizowany w ciągu całego roku szkolnego w danej klasie.
            4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
            5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.              
            6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
                        a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
                        b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
                        c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
            7. Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 7 b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela, zatrudnionego w innej szkole, następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
            8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół – patrz rozdział 6 punkt 12.
            9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
            10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem punkt 12.
            11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego, promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
Rozdział 9
Promowanie
            1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem rozdz. 8 punkt 12 oraz rozdz. 10 punkt 6 i7.
            2. Uczeń kończy szkołę, jeżeli:
                        a) w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrz. rozdz. 10 pkt. 6, 7
                        b) przystąpił do egzaminu (par. 30, z zastrz. ust. 3, par. 46 ust.3 ustawy)
            3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną, a w przypadku zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasie programowo niższej - celującą końcową ocenę klasyfikacyjną tych zajęć.
            4. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej , jeżeli w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
            5. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w punkcie 2 a, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
            6. Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
            7. Uczeń, który nie spełnił warunków, niezbędnych do promowania go, powtarza klasę.
            8 Na promowanie ucznia nie mają wpływu semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dodatkowych oraz ocena zachowania.
            9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 
 
Rozdział 10
Zasady i tryb oceniania zachowania
 
            1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, zachowując tryb ustalania oceny, określony w pkt. 1.d, 1.e.  biorąc pod uwagę jej społeczne, psychologiczne i pedagogiczne aspekty :
                         a/ wystawiona ocena zachowania nie powinna budzić wątpliwości ucznia i jego rodziców
                         b/ ocena zachowania powinna wynikać ze spostrzeżeń w ciągu całego okresu , którego dotyczy ocena,
                         c/ uczniowie na bieżąco powinni być informowani o ocenie zachowania, jaką proponuje im wychowawca w wyniku dokonanej analizy sytuacji wychowawczej w klasie,
                        d/ wychowawca zobowiązany jest do zasięgania opinii ( na temat zachowania uczniów jego klasy) innych nauczycieli, zwłaszcza uczących w jego klasie, a w razie potrzeby również innych pracowników szkoły,
                         e/wychowawca zobowiązany jest do zasięgania opinii zespołu klasowego i zapoznania się z samooceną ucznia, przedstawionymi w formie pisemnej, zgodnie z kryteriami zachowania,
                         f/ procedura ustalania oceny zachowania jest dokumentowana. Dokumentację przechowuje wychowawca do końca roku szkolnego.
 
            2. Wychowawcy klas ustalają oceny zachowania semestralną i końcoworoczną, która podsumowuje zachowanie ucznia w danym roku szkolnym, w terminie określonym przez dyrektora i przedstawiają je do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej na jej klasyfikacyjnym posiedzeniu.
 
            3. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawcy są zobowiązani poinformować uczniów o przewidywanych dla nich ocenach okresowych
( rocznych ).
            a) rażące naruszenie przez ucznia społecznych norm zachowania lub Statutu Szkoły już po przekazaniu informacji o przewidywanej ocenie zachowania uczniom i rodzicom może spowodować wystawienie oceny nieodpowiedniej lub nagannej zachowania.
 
            4. Ocena zachowania wyraża opinię o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób.
 
                         a) ocena zachowania nie może mieć wpływu na :
-          stopnie z zajęć edukacyjnych
-          promocję lub ukończenie szkoły z zastrz. pkt. 6, 7
 
         5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Podstawę decyzji stanowić mogą:
         - popełnione czyny przeciw nietykalności,
         - używanie i rozpowszechnianie substancji niedozwolonych (alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze),
         - naruszenie dobrego imienia pracownika szkoły, szkoły,
         - popełnienie czynu karalnego.
         - zachowania obsceniczne, czyny nieobyczajne,
         - świadome naruszanie godności członka społeczności szkolnej , mające charakter znęcania się.
            6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
            7. Uczeń lub jego rodzice mają obowiązek dostarczyć usprawiedliwienie nieobecności w ciągu siedmiu dni od powrotu ucznia do szkoły . Jeśli tego nie uczynią , nieobecność uważa się za nieusprawiedliwioną , a usprawiedliwienie dostarczone po tym terminie nie będzie honorowane. Nieobecności dłuższe niż 5 dni usprawiedliwiane będą tylko na podstawie zaświadczenia lekarza.
            8. Uczeń nie może uzyskać oceny nieodpowiedniej i wyższej , mimo spełniania warunków jej otrzymania, jeśli w sposób drastyczny naruszył normy współżycia szkolnego.
            9.Ocena ustalona przez wychowawcę zgodnie z postanowieniami niniejszego systemu nie może być uchylona lub zmieniona drogą administracyjną.
            10.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 5 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
            11.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
            12. W skład komisji wchodzą:
                        a/ dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
                        b/ wychowawca klasy,
                        c/ wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel, prowadzący zajęcia edukacyjne w tej klasie,                                
                        d/ pedagog,
                        e/ psycholog               
                        f/ przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
                        g/ przedstawiciel Rady Rodziców.
 
            13. Roczna ocena zachowania ustalana jest przez komisję w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Jest ona ostateczna.
 
            14. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
                        a)skład komisji,
                        b)termin posiedzenia komisji,
                        c) wynik głosowania,
                        d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
 
Rozdział 11
Kryteria oceny zachowania
Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:
                     a) wywiązywanie się ucznia z obowiązków szkolnych,
                     b) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
                     c) dbałość o honor i tradycje szkoły,
                     d) dbałość o piękno mowy ojczystej,
                     e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
                     f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
                     g) okazywanie szacunku innym osobom,
                     h) udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
 
         1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który :
 
a) wzorowo wywiązuje się z obowiązków szkolnych:
         - przestrzega regulaminu szkolnego, swoją postawą aktywnie i pozytywnie oddziałuje na innych uczniów, mobilizując ich do jego przestrzegania,
         - systematycznie i punktualnie uczęszcza do szkoły (bez godzin nieusprawiedliwionych, maks. 3 spóźnienia), nie opuszcza samowolnie szkoły,
         - aktywnie uczestniczy w lekcjach, w życiu klasy, w procesie dydaktyczno - wychowawczym, kołach zainteresowań, pracach samorządu szkolnego, klasowego lub wolontariacie,
         - osiąga maksymalne, w stosunku do możliwości, wyniki w nauce,
         - zawsze nosi identyfikator/kartę dostępu (brak nie więcej niż 2 razy w semestrze),
         - przestrzega zakazu korzystania z telefonów komórkowych podczas lekcji,
         - zawsze ubrany zgodnie z wymaganiami regulaminu szkoły..
 
b) zawsze postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dba o honor i tradycje szkoły:
         - godnie reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach wewnętrznych i zewnętrznych
         - nie tylko potrafi współżyć w grupie, ale swoją postawą osobistą wpływa integrująco na środowisko klasy i szkoły,
         - poznaje historię szkoły, przestrzega i propaguje jej tradycje,
         - bierze czynny udział w organizowaniu imprez szkolnych, takich jak apele rocznicowe, obchody Dnia Patrona.
 
c) dba o piękno mowy ojczystej:
         - dba o poprawne wyrażanie się, bogactwo słownictwa, poznaje literaturę ojczystą.
 
d) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób:
         - zna i w pełni przestrzega przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą, propaguje je w swoim środowisku,
         - wzorowo przestrzega zasad zachowania czystości w każdym miejscu, estetycznego wyglądu,
         - zmienia obuwie (brak obuwia nie więcej niż 3 razy w semestrze).
 
e) godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią:
         - przejawia, w sposób godny naśladowania, tolerancję wobec odmiennych postaw, przekonań, sposobu bycia,
         - taktownie i wzorowo zachowuje się wobec dorosłych i kolegów,
         - ubiera się stosownie, odpowiednio do okoliczności,
         - przestrzega w życiu codziennym form grzecznościowych.
 
f) okazuje szacunek innym osobom, dorosłym i rówieśnikom, w szkole i poza nią.
 
g) przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.
 
h) spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:
         -wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego,
         - wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu,
         -wykazał się umiejętnością krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.
 
         2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 
a) bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych:
         - przestrzega regulaminu szkolnego, a jego postawa nie budzi zastrzeżeń,
         - systematycznie i punktualnie uczęszcza do szkoły (nie ma godzin nieusprawiedliwionych, maks. 5 spóźnień w semestrze), nie opuszcza samowolnie szkoły,
         - zwykle aktywnie uczestniczy w lekcjach, w życiu klasy, w procesie dydaktyczno - wychowawczym, kołach zainteresowań, pracach samorządu klasowego, szkolnego lub wolontariacie,
         - osiąga bardzo dobre, w stosunku do możliwości, wyniki w nauce,
         - sporadycznie nie nosi identyfikatora/karty dostępu (nie więcej niż 5 razy w semestrze),
         - przestrzega zakazu korzystania z telefonów komórkowych podczas lekcji,
         - zawsze ubrany zgodnie z wymaganiami regulaminu szkoły.
 
b) postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dba o honor i tradycje szkoły:
         - godnie reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach wewnętrznych i zewnętrznych,
         - posiada umiejętność zgodnego współżycia w grupie, pozytywnie wpływa na innych,
         - poznaje historię szkoły, przestrzega i propaguje jej tradycje,
         - bierze czynny udział w imprezach szkolnych takich jak apele rocznicowe, obchody Dnia Patrona.
 
c) dba o piękno mowy ojczystej:
         - dba o poprawne wyrażanie się, kulturę słowa.
 
d) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób:
         - zna i w pełni przestrzega przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią, propaguje je w swoim środowisku,
         - przestrzega zasad zachowania czystości, estetycznego wyglądu,
         - zmienia obuwie ( nie więcej niż 5 zapisów braku obuwia w semestrze).
 
e) godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią:
         - cechuje go tolerancja wobec odmiennych postaw, przekonań i sposobu bycia,
         - taktownie zachowuje się wobec dorosłych i kolegów,
         - ubiera się stosownie do okoliczności,
         - przestrzega w życiu codziennym form grzecznościowych.
 
f) okazuje szacunek innym osobom, dorosłym i rówieśnikom, w szkole i poza nią.
 
g) przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji, wulgarności.
 
h) spełnia kryteria na ocenę dobrą, a ponadto:
         - był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny,
         - jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością.
 
         3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 
a) wywiązuje się z obowiązków szkolnych:
         - przestrzega regulaminu szkolnego, postawa sporadycznie budzi niewielkie zastrzeżenia,
         - systematycznie i punktualnie uczęszcza do szkoły (maks. 3 godziny nieusprawiedliwione i 5 spóźnień w semestrze), nie opuszcza samowolnie szkoły,
         - często aktywnie uczestniczy w życiu klasy, w lekcjach, uczestniczy w niektórych formach działalności pozalekcyjnej, choć niezbyt aktywnie,
         - osiąga dobre, w stosunku do możliwości, oceny w nauce,
         - sporadycznie nie nosi identyfikatora/karty dostępu (nie więcej niż 7 zapisów w semestrze),
         - zwykle przestrzega zakazu korzystania z telefonów komórkowych w czasie lekcji    (maksymalnie 3 wpisy w semestrze),
         -ubiera się zgodnie z wymaganiami regulaminu szkoły (nie więcej niż 3 zapisy w semestrze).
 
b) zwykle postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dba o honor i tradycje szkoły:
         - reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach,
         - posiada umiejętność zgodnego współżycia w grupie,
         - poznaje historię szkoły,
         - bierze czynny udział w imprezach szkolnych (obchody rocznic, Dzień Patrona).
 
c) dba o piękno mowy ojczystej:
         - dba o poprawne wysławianie się, nie używa wulgaryzmów.
 
d) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych:
         - zna i przestrzega przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
         - zwykle przestrzega zasad zachowania czystości, estetycznego wyglądu,
         - zwykle zmienia obuwie (5-7 zapisów o braku obuwia w semestrze).
 
e) godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią:
         - zwykle wykazuje tolerancję wobec odmiennych przekonań, postaw i sposobu bycia,
         - zwykle zachowuje się taktownie,
         - zwykle odpowiednio się ubiera,
         - zwykle przestrzega w życiu codziennym form grzecznościowych.
        
f) zwykle okazuje szacunek dorosłym i rówieśnikom w szkole i poza nią (możliwe pojedyncze, drobne naruszenia zasady).
 
g) nie akceptuje przejawów nietolerancji, przemocy, agresji, wulgarności - informuje pracowników szkoły o zaistniałych przypadkach, stara się przeciwdziałać.
 
h) współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, rzetelnie wypełniając stawiane przed nim i zespołem zadania.
 
         4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
 
a) wywiązywanie się z obowiązków szkolnych:
         - zwykle przestrzega regulaminów szkolnych, postawa nie budzi większych zastrzeżeń,
         - dosyć systematycznie i punktualnie uczęszcza do szkoły (maks. 6 godzin nieusprawiedliwionych i 8 spóźnień w semestrze)
         - czasem uczestniczy aktywnie w życiu klasy, w lekcjach,
         - osiąga dobre, jak na swoje możliwości, wyniki w nauce,
         - sporadycznie nie nosi identyfikatora/karty dostępu (nie więcej niż 10 zapisów w semestrze),
         - sporadycznie narusza zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas lekcji (nie więcej niż 5 wpisów w semestrze),
         - sporadycznie nie posiada właściwego ubioru (nie więcej niż 5 zapisów w semestrze).
 
b) zwykle postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dba o honor i tradycje szkoły:
         - dosyć dobrze opanował umiejętność zgodnego współżycia w grupie,
         - jego postawa nie godzi w dobre imię szkoły.
 
c) dba o piękno mowy ojczystej:
         - dba o poprawne wysławianie się,
         - nie używa wulgaryzmów.
 
d) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych:
         - zna i zwykle przestrzega przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
         - zwykle przestrzega zasad zachowania czystości,
         - zwykle zmienia obuwie.
 
e) zachowanie w szkole i poza nią:
         - zwykle wykazuje tolerancję wobec odmiennych przekonań, postaw i sposobu bycia,
         - zwykle zachowuje się taktownie,
         - zwykle ubiera się odpowiednio,
         - zwykle przestrzega form grzecznościowych,
         - rzadko rozmawia podczas lekcji,
         - zwykle nie przeszkadza w realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych.
 
f) zwykle okazuje szacunek innym osobom, a jego zachowanie nie budzi większych zastrzeżeń.
 
g) nie stosuje przemocy, nie zachowuje się agresywnie, nie używa wulgaryzmów.
 
h) współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed nim i zespołem zadania, przy czym działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.
 
         5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
 
a) wywiązywanie się z obowiązków szkolnych:
         - nie zawsze przestrzega regulaminów szkolnych,
         - nie zawsze punktualnie i systematycznie uczęszcza do szkoły (maks. 10 godzin nieusprawiedliwionych i 8 spóźnień w semestrze), pojedyncze samowolne opuszczenie szkoły,
         - rzadko aktywny w życiu klasy, na lekcjach, w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
         - nie angażuje się w działalność pozalekcyjną,
         - swoją postawą czasami utrudnia nauczycielowi prowadzenie zajęć, a innym uczniom pracę na lekcji (nie więcej niż 3 wpisy w zeszycie uwag lub dzienniku),
         - w nauce osiąga wyniki poniżej swoich możliwości (stosunkowo często nieprzygotowany, niesystematycznie odrabia prace domowe i przygotowuje się do lekcji),
         - dosyć często nie nosi identyfikatora/karty dostępu (więcej niż 10 wpisów w semestrze),
         - nie zawsze przestrzega zakazu korzystania z telefonów komórkowych podczas lekcji (nie więcej niż 10 wpisów w semestrze),
         - nie zawsze przestrzega obowiązku właściwego ubioru ( nie więcej niż 10 razy w semestrze).
 
b) nie zawsze postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, nie wykazuje dostatecznej dbałości o honor i tradycje szkoły:
         - nie zawsze potrafi współżyć w grupie,
         - swoją postawą nie wpływa integrująco na klasę,
         - nie wykazuje zainteresowania tradycjami szkoły,
         - nie angażuje się w życie szkoły.
 
c) dbałość o piękno mowy ojczystej:
         - nie zawsze dba o poprawne wysławianie się,
         - czasem używa wulgaryzmów.
 
d) nie zawsze dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób:
         - nie zawsze przestrzega przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią, nawet jeżeli nie stwarza zagrożenia dla innych,
         - nie przestrzega dostatecznie zasad zachowania czystości w każdym miejscu,
         - nie wykazuje dostatecznej dbałości o higienę osobistą,
         - często nie zmienia obuwia (więcej niż 10 wpisów w semestrze),
         - narusza zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas lekcji (powyżej 10 wpisów w semestrze).
 
e) nie zawsze godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią:
         - nie zawsze tolerancyjny wobec odmiennych przekonań, postaw i sposobu bycia,
         - nie zawsze zachowuje się taktownie wobec innych,
         - nie zawsze stosownie się ubiera,
         - nie zawsze przestrzega form grzecznościowych.
 
f) nie zawsze okazuje szacunek innym, czasami odnosi się arogancko do innych osób.
 
g) przejawia agresję wobec innych, czasami ucieka się do przemocy, używa wulgaryzmów.
 
h) mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt, nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.
 
         6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
 
a) wywiązywanie się z obowiązków szkolnych:
         - często nie przestrzega regulaminu szkolnego,
         - niesystematycznie uczęszcza do szkoły (powyżej 10 godzin nieusprawiedliwionych i 8 spóźnień w semestrze), samowolnie opuszcza szkołę,
         - rzadko aktywny w czasie lekcji i w życiu klasy, szkoły,
         - swoją postawą znacznie utrudnia lub uniemożliwia pracę nauczycielowi i innym uczniom (powyżej 3 wpisów w zeszycie uwag lub dzienniku w semestrze),
         - w nauce osiąga wyniki znacznie poniżej możliwości,
         - często nie nosi identyfikatora/karty dostępu (więcej niż 15 wpisów w semestrze),
         - wagaruje,
         - nie przestrzega zakazu używania telefonu komórkowego (więcej niż 15 wpisów w semestrze),
         - nie przestrzega regulaminowego ubioru (więcej niż 10 wpisów w semestrze)
.
b) nie postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, nie dba o honor i tradycje szkoły:
         - często nie wykazuje umiejętności współżycia w grupie, swoją postawą wpływa dezintegrująco lub demoralizująco na grupę,
         - nie wykazuje zainteresowania tradycjami szkoły,
         - wypowiada publicznie opinie szkalujące dobre imię placówki, nauczyciele, uczniów.
 
c) nie dba o poprawność mowy ojczystej:
         - używa wulgaryzmów,
         - nie wykazuje troski o kulturę języka w życiu codziennym,
         - często nie stosuje form grzecznościowych.
 
d) nie dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób:
         - często nie przestrzega przepisów bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
         - nie dba o wygląd otoczenia, zaśmieca je,
         - często nie zmienia obuwia (więcej niż 15 wpisów w semestrze),
         - nie dba o higienę osobistą,
         - pali papierosy ewentualnie używa innych używek.
 
e) często niegodnie i niekulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią:
         - nie wykazuje dostatecznej tolerancji wobec innych osób, postaw i sposobu bycia,
         -często nietaktownie zachowuje się wobec innych
         - często ubrany niestosownie, niechlujnie, brudno,
         - często nie przestrzega form grzecznościowych.
 
f) często nie okazuje należnego szacunku innym osobom:
         - odnosi się arogancko lub lekceważąco do innych,
         - wykazuje brak kultury w odniesieniu do innych osób,
         - przezywa, obraża słownie i gestami.
 
g) przejawia agresję wobec innych osób, uczestniczy i prowokuje bójki, używa wulgaryzmów.
 
h)nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno wobec członków zespołu, jak i opiekuna.
 
Rozdział 12
Projekt edukacyjny
 
1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
3. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela/i i obejmuje następujące działania:
         - wybranie tematu projektu edukacyjnego,
         - określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji,
         - wykonanie zaplanowanych działań,
         - publiczne przedstawienie rezultatów realizacji projektu edukacyjnego.
 
4. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.
5. Udział ucznia w realizacji projektu uwzględniają kryteria oceniania zachowania. Kryteria oceny wkładu ucznia w realizację projektu edukacyjnego określa osobny dokument, będący załącznikiem do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
6. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. W roku szkolnym 2010/2011 informacje te wychowawca przekazuje w terminie do 30 listopada 2010 r.
7. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. Informację o uczestnictwie ucznia w realizacji projektu edukacyjnego i ocenę wkładu ucznia, będącą podstawą ustalania realizacji kryteriów oceny zachowania, składa, w formie pisemnej, opiekun projektu wychowawcy, a ten przechowuje w dokumentacji klasy (dołącza do arkusza ocen).
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. W takim przypadku na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
9. W przypadku uczniów klasy II gimnazjum w roku szkolnym 2009/2010 oraz uczniów klasy III gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011, którzy odpowiednio nie otrzymali promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończyli gimnazjum, szkoła stwarza warunki do wyrównywania różnic programowych wynikających z realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum.
 
Rozdział 13
Tryb ustalania wyższych niż przewidywane
rocznych/semestralnych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
 
            1. Na tydzień przed wyznaczonym terminem wystawiania ocen semestralnych (rocznych) nauczyciel informuje o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych (potwierdza to stosownym wpisem w dzienniku) i zbiera informacje o chęci uzyskania wyższej niż przewidywana oceny.
            2. Do ostatecznego terminu wystawienia ocen, obowiązkiem nauczyciela jest umożliwienie uczniom, zgodnie z przepisami, uzyskania wyższej oceny niż przewidywana.
            3. O ustalenie wyższej niż przewidywana oceny ma prawo ubiegać się uczeń, który:
                        - nie jest zagrożony nieklasyfikowaniem z danego przedmiotu,
                        - opuścił w sposób nieuzasadniony nie więcej niż dwie godziny lekcyjne przedmiotu, z którego ocenę kwestionuje (przy 1-3 godzinach danego przedmiotu tygodniowo) albo nie więcej niż 4 (przy większym tygodniowym wymiarze zajęć z przedmiotu),
                        - nie ma żadnych nieobecności nieusprawiedliwionych na pracach klasowych z danego przedmiotu,
            - wywiązuje się ze swoich obowiązków (prowadzi systematycznie zeszyt, w terminie wykonuje prace domowe, nie był nieprzygotowany więcej razy, niż jest to dopuszczone, otrzymał pozytywne oceny z prac klasowych).
 
            4. Uczeń (rodzice lub opiekun prawny ucznia) zgłasza pisemnie umotywowaną prośbę o ustalenie wyższej od przewidywanej oceny semestralnej (rocznej) z zajęć edukacyjnych do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia lub wychowawcy klasy w ciągu dwóch dni od poinformowania. W podaniu musi być wskazana ocena, o którą się ubiega.
            5. Nauczyciel wpisem na podaniu ustosunkowuje się do spełniania przez ucznia warunków określonych w punkcie 3.
            6. Ustalenie wyższej niż przewidywana oceny może nastąpić w wyniku sprawdzianu pisemnego, obejmującego odpowiednio materiał semestru lub całego roku. Wyjątkiem są sprawdziany z techniki, muzyki, informatyki, plastyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego, które powinny mieć formę zadań praktycznych. Sprawdzian z języków obcych obejmuje część ustną. Zadania z pozostałych przedmiotów, jakie otrzymuje uczeń, mogą obejmować część ustną i są zgodne z wymaganiami przewidzianymi na ocenę, o jaką się ubiega.
            7. Sprawdzian nie może odbyć się później niż dzień przed terminem wystawienia ocen.
            8. Sprawdzian może mieć formę egzaminu zbiorowego, wspólnego dla uczniów danego poziomu edukacyjnego. Termin ustala dyrektor.
            9. Dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia sprawdzianu w składzie: nauczyciel uczący i wychowawca (w przypadku sprawdzianu zbiorowego jeden z wychowawców) lub nauczyciel tych samych (pokrewnych) zajęć edukacyjnych.
            10. Sprawdzian kończy się wynikiem pozytywnym (uzyskanie postulowanej oceny), jeżeli uczeń rozwiąże poprawnie przynajmniej 80% zadań (osiągnie minimum 80% na sprawdzianie pisemnym i tyle samo na ustnym). W przypadku oceny negatywnej (uczeń nie uzyskał wystarczającego wyniku) – pozostaje ocena proponowana przez nauczyciela. Ocena egzaminu musi być uzasadniona pisemnie.
            11. Ocena sprawdzianu jest oceną klasyfikacyjną.
II.
            1. Na tydzień przed wystawieniem rocznej oceny zachowania, wychowawca informuje ucznia o przewidywanej dla niego ocenie zachowania.
            2. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą wystąpić, w ciągu dwóch dni od poinformowania, o ustalenie wyższej niż przewidywana oceny, składając pisemną umotywowaną prośbę na ręce dyrektora lub wychowawcy. Podanie powinno zawierać konkretne, poparte dowodami uzasadnienie wskazujące, że uczeń spełnia kryteria sformułowane w 10 rozdziale WSO na ocenę wyższą od przewidywanej.
            3. Prośby opiniuje Rada Pedagogiczna
            4. Wychowawca klasy, uwzględniając opinię rady pedagogicznej, ostatecznie ustala ocenę zachowania. Ocena ta nie może być niższa od proponowanej wcześniej, o ile w czasie rozpatrywania prośby uczeń nie naruszył drastycznie norm szkolnych.
                5. Możliwości ubiegania się o ocenę roczną zachowania wyższą od przewidywanej nie ma uczeń, który: dopuścił się drastycznego naruszenia norm szkolnych, otrzymał naganę na forum szkoły, notorycznie wagarował.
 
 
 
Statut wchodzi w życie po uchwaleniu przez Radę Pedagogiczną
Część I przyjęta uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 8 października 2009r.
Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 10 grudnia 2010 r. wprowadzono poprawki..
Część II przyjęta uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30 sierpnia 2010r.
Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 9 września 2010 r .wprowadzono poprawki.
Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30 listopada 2010 r. wprowadzono poprawki.
 
Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 21 stycznia 2011 r. ujednolicono statut i wprowadzono poprawki.
Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 4 kwietnia 2011 r. wprowadzono poprawki.

ZAŁĄCZNIKI DO STATUTU   Gimnazjum nr 19

1.      Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania – stanowią integralną część statutu
2.      Kompetencje Dyrektora Szkoły
3.      Regulamin Rady Pedagogicznej
4.      Regulamin Samorządu Uczniowskiego
5.      Regulamin Rady Rodziców
6.      Szkolny program profilaktyki
7.      Szkolny program wychowawczy
8.      Regulamin Koordynatora ds. bezpieczeństwa
9.      Regulamin powoływania Rzecznika Praw Ucznia
10.    Regulamin udzielania uczniom pomocy materialnej
11.    Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i inne osiągnięcia ucznia
12.    Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych
13.    Regulamin postępowania w razie wypadku w szkole
14.    Regulamin biblioteki i Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej
15.    Ogólne zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 19
16.    Wytyczne w sprawie ruchu turystyczno-krajoznawczego
17.    Zasady usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów z lekcji
18.    Procedura zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego
19.    Regulamin dyżurów nauczycielskich
20.    Regulamin dokumentowania zajęć w grupach lub grupach międzyoddziałowych

        w Gimnazjum nr 19

ul. Zwycięzców 7/9 03-936 Warszawa Tel. 022 617-74-13